Αναζήτηση:
bahis siteleri asyabahis casino siteleri bonusdolu.com
betbonusking.com deneme bonusu
. > Ειδήσεις - Νέα > Νέα Νομοθετήματα > Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
29/11/2022Κ.Υ.Α. Α.1164/21-11-2022:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΕΚ 6016/Β/2022) -  (pdf-174KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.1164/22-11-2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1115/ 22.08.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2022, δικαιούχα επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πρόσωπα, κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή καθώς και τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού» (Β’ 4485)».
28/11/2022Κ.Υ.Α.2321/11-11-2022: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.4.3 «ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» ΤΟΥ Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020 (ΦΕΚ 5972/Β/2022) -  (pdf-206KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 2321/11-11-2022 «Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης της Δράσης 2 του Μέτρου 3.4.3 - «Μέτρα Εμπορίας», (παρ. 3 του άρθρου 68 του Καν. (ΕΕ) 508/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) 1278/2022), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5, «Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».
22/11/2022Κ.Υ.Α. 1404/331333/4-11-2022: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ ΓΙΑ ΤΟ 2021 (ΦΕΚ 5875/Β/2022) -  (pdf-157KB)
Δημοσιεύτηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1404/331333/4-1-2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239)».
21/11/2022Υ.Α. 3148/18-11-2022: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ (ΦΕΚ 5873/Β/2022) -  (pdf-214KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 3148/18-11-2022 «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία».
10/11/2022Κ.Υ.Α. 127/331499/4-11-2022: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ (ΦΕΚ 5744/Β/2022) -  (pdf-199KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 127/331499/4-11-2022 «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας σταφίδας στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (L352/24-12-2013) όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2020/972 της Επιτροπής (ΕΕ L 215, 7.7.2020) της Επιτροπής».
07/11/2022Κ.Υ.Α. 635/321245/26-10-2022: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΦΕΚ 5579/Β/2022) -  (pdf-203KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 635/321245/26-10-2022 «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης, σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν. 4982/2022 (Α’ 195)».
21/10/2022ΑΠΟΦ. 1070/303568/12-10-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΓΓΕΡΓΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΦΕΚ 5437/Β/2022) -  (pdf-262KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση 1070/303568/12-10-2022 του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπ.Α.Α.Τ. «Καθορισμός ύψους ετήσιας συνδρομής εγγεγραμμένων στα Μητρώα Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.) και Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)».
19/10/2022Κ.Υ.Α. 2618/13-10-2022: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2023-2027 (ΦΕΚ 5375/Β/2022) -  (pdf-281KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 2618/13-10-2022 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027».
18/10/2022Υ.Α. 2545/10/10/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» (ΦΕΚ 5361/Β/2022) -  (pdf-0,76MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 2545/10-10-2022 «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του στρατηγικού σχεδίου της κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027».
04/10/2022Υ.Α. 94084/30-9-2022: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» ΤΟΥ Ν. 4887/2022 (ΦΕΚ 5130/Β/2022) -  (pdf-0,97MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 94084/30-9-2022 «Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια» του ν. 4887/2022».
28/09/2022Κ.Υ.Α. 92172/27-9-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4887/2022 (ΦΕΚ 5053/Β/2022) -  (pdf-153KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 92172/27-9-2022 «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής».
28/09/2022Κ.Υ.Α. 92195/27-9-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4887/2022 (ΦΕΚ 5052/Β/2022) -  (pdf-192KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 92195/27-9-2022 «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση, που μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού».
27/09/2022Υ.Α. 3993/23-9-2022: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΕΚ 5027/Β/2022) -  (pdf-153KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 3993/23-9-2022 «Παράταση έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών».
12/09/2022Κ.Υ.Α. 127754/ΕΞ/2022/9-9-2022: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΦΕΚ 4760/Β/2022) -  (pdf-154KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 127754/ΕΞ/2022/9-9-2022 «Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 15 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρμογή των ως άνω άρθρων».
01/09/2022Κ.Υ.Α. 1099/244926/25-8-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ (ΦΕΚ 4598/Β/2022) -  (pdf-0,51MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1099/244926/25-8-2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239)».
30/08/2022Υ.Α. 2672/245404/26-8-2022: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΦΕΚ 4559/Β/2022) -  (pdf-154KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2672/245404/26-8-2022 «Λεπτομέρειες εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2022/467 της Επιτροπής για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης προσαρμογής σε παραγωγούς γεωργικών τομέων».
30/08/2022Υ.Α. 3433/18-8-2022: 11η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.1.1 ΚΑΙ 4.1.3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 4523/Β/2022) -  (pdf-187KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 3433/18-8-2022 «11η τροποποίηση της υπ’ αρ. 13158/2017 (Β’ 4302) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” και 4.1.3 ”Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020»».
01/08/2022Υ.Α. 1376/214510/22-7-2022: 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 5.1 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 4049/Β/2022) -  (pdf-159KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1376/214510/22-7-2022 «5η τροποποίηση της υπ’ αρ. 3189/129898/21.12.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 5.1 “Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων” του Μέτρου 5 “Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020» (Β’ 4739)».
01/08/2022Υ.Α. 459/210228/20-7-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΓΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΦΕΚ 3989/Β/2022) -  (pdf-154KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 459/210228/20-7-2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1059/128533/13-05-2022 υπουργικής απόφασης (Β’ 2418) Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 46 του Καν. (Ε.Ε.) 1308/2013, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’ αρ. 1149/2016 της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε.) 1150/2016 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα - Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023»».
26/07/2022Υ.Α. 785/215968/25-7-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΦΕΚ 3944/Β/2022) -  (pdf-156KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 785/215968/25-7-2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1406/52601/04.05.2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με την διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σε εφαρμογή των διατάξεων των Καν (ΕΕ) 1307/2013 και 639/2014» (Β’ 1291)».
26/07/2022Υ.Α. 1366/13-7-2022: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 8.3.3 ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (ΦΕΚ 3899/Β/2022) -  (pdf-159KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1366/13-7-2022 «2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 3131/17.12.2019 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 ‘Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020» (άρθρο 63, Καν. (Ε.Κ.) 508/2014)» (Β΄ 5065)».
25/07/2022Υ.Α. 1687/14-7-2022: 5η ΤΓΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΡΑΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 16.1-16.2 ΚΑΙ 16.1-16.5 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 3822/Β/2022) -  (pdf-152KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2687/14-7-2022 «5η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3886/11-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΕ34653ΠΓ-8ΦΨ) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020”».
20/07/2022Υ.Α. 3221/18-7-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΦΕΚ 3797/Β/2022) -  (pdf-140KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση 3221/18-7-2022 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/467 της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2022 (ΕΕ L 96/4) σχετικά με την παροχή έκτακτης ενίσχυσης προσαρμογής στους παραγωγούς των γεωργικών τομέων».
15/07/2022Υ.Α. 2579/7-7-2022: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 3708/Β/2022) -  (pdf-152KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 2579/-7-7-2022 «2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3764/24-9-2021 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022» (Β’ 4456)».
04/07/2022Υ.Α. 789/182657/29-6-2022: 13η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.2 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 3365/Β/2022) -  (pdf-239KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 789/182657/29-6-2022 «13η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 593/37447/31-3-2017 απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (Β’ 1190)».
30/06/2022Κ.Υ.Α. 958/179932/28-6-2022: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ (ΦΕΚ 3348/Β/2022) -  (pdf-190KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 958/179932/28-6-2022 «Χορήγηση ενισχύσεων σε αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον τομέα των δημητριακών που επλήγησαν από την πανδημία σε όλη την Επικράτεια, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2020) 1863 final/19.3.2020».
30/06/2022Κ.Υ.Α. 956/179920/28-6-2022: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ (ΦΕΚ 3348/Β/2022) -  (pdf-190KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 956/179920/28-6-2022 «Χορήγηση ενισχύσεων σε αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία σε όλη την Επικράτεια, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2020) 1863 final/19.3.2020».
28/06/2022Υ.Α. 667/179363/27-6-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΦΕΚ 3284/Β/2022) -  (pdf-149KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβενρήσεως η Υπουργική Απόφαση 667/179363/27-6-2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 147)».
28/06/2022Κ.Υ.Α. 945/177710/24-6-2022: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ (ΦΕΚ 3284/Β/2022) -  (pdf-149KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 945/177710/24-6-2022 «Οριστικός κατάλογος δικαιούχων ενισχύσεων του τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων σε αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία σε όλη την Επικράτεια, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης C(2020) 1863/19.3.2020 και συμψηφισμός αυτών με βέβαιες και εκκαθαρισμένες οφειλές».
27/06/2022Υ.Α. 706/177039/24-6-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΦΕΚ 3277/Β/2022) -  (pdf-221KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 706/177039/24-6-2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1178/27361/24-03-2015 απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β’ 430)».


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel