Αναζήτηση:
. > Ειδήσεις - Νέα > Νέα Νομοθετήματα > Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
12/01/2022Υ.Α. 143990/31-12-2021: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2025 (ΦΕΚ 6450/Β/2021) -  (pdf-1,88MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 143990/31-12-2021 «Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025».
10/01/2022Υ.Α. 1/286/3-1-2022: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΓΡΟΤΗ (ΦΕΚ 11/Β/2022) -  (pdf-240KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1/286/3-1-2022 «Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη».
03/01/2022Υ.Α. 5490/24-12-2021: 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 6343/Β/2021) -  (pdf-126KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 5490/24-12-2021 «4η τροποποίηση της υπ’ αρ. 160/9-1-2019 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020» (Β’ 18)».
03/01/2022Υ.Α. 2459/371456/22-12-2021: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.01.04 «ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 6311/Β/2021) -  (pdf-359KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2459/371456/22-12-2021 «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2022 στο πλαίσιο του μεταβατικού Kανονισμού (EE) 2020/2220».
30/12/2021Υ.Α. 2916/374421/24-12-2021: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 6266/Β/2021) -  (pdf-357KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2916/374421/24-12-2021 «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 2220/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
28/12/2021Υ.Α. 1633/372393/22-12-2021: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (ΦΕΚ 6179/Β/2021) -  (pdf-138KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1633/372393/22-12-2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1527/334950/25.11.2021 (Β’ 5688) απόφασης: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4270/139407/28.12.2017 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Kαθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347, της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) αριθ. 2017/891 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 4) και (ΕΕ) αριθ. 2017/892 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 57), σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών” (Β’ 5/2018), όπως ισχύει και της υπ’ αρ. 266355/11.02.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Καν(ΕΚ) 361/2008, σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών” (Β’ 594)».
28/12/2021Κ.Υ.Α. 2017/362294/14-12-2021: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ (ΦΕΚ 6040/Β/2021) -  (pdf-466KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 2017/362294/14-12-2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239)».
20/12/2021Κ.Υ.Α. 12681/352685/8-12-2021: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΦΕΚ 5931/Β/2021) -  (pdf-488KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 12681/352685/8-12-2021 «Εξειδίκευση καταμερισμού αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών φυτοϋγειονομικού ελέγχου, ορισμός επίσημων υπαλλήλων φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών και καθορισμός διαδικασιών για τη διενέργεια των επίσημων φυτοϋγειονομικών ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 (L 095 και διορθωτικό L 137), που διεξάγονται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τη φυτοϋγεία».
14/12/2021Υ.Α. 3057/345752/2-12-2021: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΦΕΚ 5822/Β/2021) -  (pdf-0,87MB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 3057/345752/2-12-2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2454/235853/20/09/2019 υπουργικής απόφασης «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274 σχετικά με τη διαχείριση αμπελουργικού δυναμικού» (Β΄ 3645)».
13/12/2021Ν. 4872/2021: ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ, ΡΘΥΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΦΕΚ 247/Α/2021) -  (pdf-438KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερία της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4872/2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις».
08/12/2021Κ.Υ.Α. 1536/343111/1-12-2021: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ (ΦΕΚ 5694/Β/2021) -  (pdf-142KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1536/343111/1-12-2021 «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της παραγωγής Κερασιών σε παραγωγούς της Π.Ε. Ευβοίας και σε παραγωγούς σταφυλιών ποικιλίας Γκρίμσον στις ΠΕ Ημαθίας και Πέλλας και λεπτομέρειες εφαρμογής, στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013 (L352/24-12-2013) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019 (L51/1/22-02-2019)».
08/12/2021Υ.Α. 1527/334950/25-11-2021: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (ΦΕΚ 5688/Β/2021) -  (pdf-210KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1527/334950/25-11-2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4270/139407/28.12.2017 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Kαθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347, της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) υπ’ αρ. 2017/891 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 4) και (ΕΕ) υπ’ αρ. 2017/892 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 57), σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών» (Β΄ 5/2018), όπως ισχύει και της υπ’ αρ. 266355/11.2.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 361/2008, σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών» (Β΄ 594), όπως ισχύει.»
07/12/2021Υ.Α. 3040/26-11-2021: 6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 5667/Β/2021) -  (pdf-135KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 3040/26-11-2021 «6η τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 - 2020».
06/12/2021Υ.Α. 2841/315537/10-11-2021: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΦΕΚ 5648/Β/2021) -  (pdf-138KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2841/315537/10-11-2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1496/149067/7-6-2021 υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023» (Β΄2735)».
06/12/2021Ν. 4864/2021: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΦΕΚ 237/Α/2021) -  (pdf-0,59MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4864/2021 «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη».
02/12/2021Κ.Υ.Α. 136/332872/24-11-2021: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ GRIMSON (ΦΕΚ 5528/Β/2021) -  (pdf-132KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 136/332872/24-11-2021 «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της παραγωγής σταφυλιών ποικιλίας Grimson στην Π.Ε. Λάρισας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1408/2013 (L352) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) 316/2019 (L51)».
23/11/2021Υ.Α. 2933/327864/19-11-2021: ΘΕΣΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ (ΦΕΚ 5422/Β/2021) -  (pdf-0,53MB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2933/327864/19-11-2021 «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθμ. 2018/273 και (ΕΕ) αριθμ. 2018/274, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις».
10/11/2021Υ.Α. 4496/2-11-2021: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 16.2 ΚΑΙ 16.1-16.5 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 5180/Β/2021) -  (pdf-377KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 4496/2-11-2021 «3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 3886/11-05-2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων – 16.2 ’’ Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας’’ και 16.1 - 16.5 ’’Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» (Β΄ 1735)».
03/11/2021Υ.Α. 531/301236/29-10-2021: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.2 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α 2014-2020 (ΦΕΚ 5060/Β/2021) -  (pdf-130KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδσα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 531/301236/29-10-2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 138/102859/14-04-2020 (Β’ 1622) απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τον καθορισμό του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, της δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα μελισσοκομικά έτη 2020-2022».
01/11/2021Υ.Α. 1710/293416/21-10-2021: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΡΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.2 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 4957/Β/2021) -  (pdf-168KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 1710/293416/21-10-2021 «10η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 593/37447/31.3.2017 απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014 - 2020» (Β’ 1190)».
01/11/2021Υ.Α. 525/291651/20-10-2021: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 5.1 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» (ΦΕΚ 4955/Β/2021) -  (pdf-147KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 525/291651/20-10-2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.5 «Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ορθής και αποτελεσματικής υλοποίησης του Μελισσοκομικού Προγράμματος» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2021 και 2022».
01/11/2021Υ.Α. 1180/294523/22-10-2021: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ (ΦΕΚ 4941/Β/2021) -  (pdf-125KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1180/294523/22-10-2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1930/81861/22.7.2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα» (Β’ 1691)».
19/10/2021Υ.Α. 515/283379/12-10-2021: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 3.1 ΚΑΙ 3.2 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 4806/Β/2021) -  (pdf-155KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργκή Απόφαση 515/283379/12-10-2021 «Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 (Β’ 1576) και 138/102859/14-04-2020 (Β’ 1622) αποφάσεων του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
18/10/2021Υ.Α. 4100/7-10-2021: 7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 4751/Β/2021) -  (pdf-149KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 4100/7-10-2021 «7η τροποποίηση της υπ’ αρ. 8585/10-10-2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020» (Β’ 3322)».
13/10/2021Υ.Α. 4046/5-10-2021: 8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.1.1 ΚΑΙ 4.1.3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 4672/Β/2021) -  (pdf-149KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 4046/5-10-2021 «8η τροποποίηση της υπ’ αρ. 13158/2017 (Β’ 4302) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 ”Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης“ και 4.1.3 ”Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος“ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020»».
06/10/2021Κ.Υ.Α. 1217/264725/27-9-2021: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΦΕΚ 4585/Β/2021) -  (pdf-155KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1217/264725/27-9-2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 873/55993/20.05.2015 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» (Β΄ 942)».
04/10/2021Υ.Α. 3764/24-9-2021: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 ΚΑΙ 2022 (ΦΕΚ 4456/Β/2021) -  (pdf-411KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 3764/24-9-2021 «Λεπτομέρειες εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022».
23/09/2021Υ.Α. 3597/15-9-2021: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 2.1 «ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» (ΦΕΚ 4363/Β/2021) -  (pdf-359KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 3597/15-9-2021 «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα - Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 2020 (ΠΑΑ)».
28/05/2020ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Την Τρίτη, 26 Μαΐου 2020, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Σπυρίδων Μάμαλης, συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στη 2η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο επεξεργασίας και εξέτασης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα».
31/03/2020ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -  (pdf-0,98MB)
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 38 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 68), δίνεται παράταση στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής ενδικοφανών προσφυγών για τα Σχέδια Βελτίωσης


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel