Αναζήτηση:
. > Ειδήσεις - Νέα > Νέα Νομοθετήματα > Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
21/09/2023Υ.Α. 953/275364/7-9-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ (ΦΕΚ 5538/Β/2023) -  (pdf-207KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσως η Υπουργική Απόφαση 953/275364/7-9-2023 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια του ρυζιού - Κωδικός Παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος-Φυτική Παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, σε εκτέλεση των άρθρων 32-35 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
21/09/2023Υ.Α. 954/275370/7-9-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ (ΦΕΚ 5535/Β/2023) -  (pdf-202KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 954/275370/7-9-2023 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια των οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση - Κωδικός Παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος-Φυτική Παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
21/09/2023Υ.Α. 957/275382/7-9-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΗΛΩΝ (ΦΕΚ 5534/Β/2023) -  (pdf-181KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 957/275382/7-9-2023 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια των μήλων - Κωδικός Παρέμβασης - Π1-32.1 Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Φυτική Παραγωγή Εκτός Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών, σε εκτέλεση του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027».
21/09/2023Υ.Α. 956/275378/7-9-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ (ΦΕΚ 5533/Β/2023) -  (pdf-242KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 956/275378/7-9-2023 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών - Κωδικός Παρέμβασης Π1-32.2 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - Φυτική Παραγωγή Πρωτεϊνούχες Καλλιέργειες» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
19/09/2023Υ.Α. 2173/179510/12-9-2023: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ (ΦΕΚ 5520/Β/2023) -  (pdf-165KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2173/279510/12-9-2023 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της εγκεκριμένης παρέμβασης Π1 - 32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος για την παραγωγή σπόρων προς σπορά» σε εκτέλεση του άρθρου 32 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
19/09/2023Υ.Α. 265442/7-9-2023: ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΦΕΚ 5514/Β/2023) -  (pdf-134KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 265442/7-9-2023 «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 91 του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) και υπαγωγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), που μεταφέρθηκε με το π.δ. 82/2023 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
19/09/2023Υ.Α. 9754/278816/12-9-2023: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΦΕΚ 5509/Β/2023) -  (pdf-143KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 9754/278816/12-9-2023 «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (L 95 και διορθωτικά L 137/2017 και L 310/2020), για τη θέσπιση διαδικασιών επαλήθευσης για τους ελέγχους υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσα και επάνω σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης και τους ελέγχους των απαιτήσεων για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊ όντων και της ορθολογικής χρήσης τους».
18/09/2023Υ.Α. 1791/7-9-2023: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2021 - 2027» (ΦΕΚ 5462/Β/2023) -  (pdf-0,62MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 1791/7-9-2023 «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), στο πλαίσιο της προτεραιότητας 3 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ, ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ», του προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2021 - 2027» δημόσια δαπάνη: 71,3 εκ. € με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ)».
18/09/2023Υ.Α. 2776/275358/7-9-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΕΚ 5453/Β/2023) -  (pdf-256KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2776/275358/7-9-2023 «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στο Πορτοκάλι Χυμοποίησης στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - φυτική παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023- 2027 (ΣΣ ΚΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-35 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
18/09/2023Υ.Α. 2775/275355/7-9-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ (ΦΕΚ 5453/Β/2023) -  (pdf-256KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 2775/275355/7-9-2023 «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στη Βιομηχανική Τομάτα στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - φυτική παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023- 2027 (ΣΣ ΚΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-35 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
18/09/2023Κ.Υ.Α. 728/274853/7-9-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΦΕΚ 5442/Β/2023) -  (pdf-177KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 728/274853/7-9-203 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 873/55993/20.05.2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» (Β’ 942)».
15/09/2023Υ.Α. 963/275934/8-9-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟ (ΦΕΚ 5458/Β/2023) -  (pdf-238KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 963/275934/8-9-2023 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης για τον αραβόσιτο, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - φυτική παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, σε εκτέλεση των άρθρων 32-35 του υπ’ αρ. 2021/2115 Κανονισμού (Ε.Ε.) και του υπ΄αρ. 2021/2116 Κανονισμού (Ε.Ε.) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
14/09/2023Υ.Α. 955/275372/7-9-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ (ΦΕΚ 5418/Β/2023) -  (pdf-222KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 955/275372/7-9-2023 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών - Κωδικός Παρέμβασης Π1-32.2 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - Φυτική παραγωγή Πρωτεϊνούχες Καλλιέργειες» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
13/09/2023Κ.Υ.Α. 685/276835/8-9-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2023-2027 (ΦΕΚ 5411/Β/2023) -  (pdf-139KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 685/276835/8-9-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1545/179036/9-6-2023 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός θεσμικού πλαισίου εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.9 “Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας”, του άρθρου 31 “Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων” του Καν. (ΕΕ) 2021/2115, εφεξής οικολογικά σχήματα (ecoschemes), του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027» (Β’ 3776)».
05/09/2023Υ.Α. 429/264707/28-8-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΦΕΚ 5293/Β/2023) -  (pdf-170KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 429/264707/28-8-2023 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής και των διαδικασιών χορήγησης συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της σηροτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Παρέμβαση Π1-32.4 - Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Μεταξοσκώληκες, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023 - 2027».
05/09/2023Υ.Α. 3194/29-8-2023:15η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.1.1 ΚΑΙ 4.1.3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 5292/Β/2023) -  (pdf-132KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημείδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 3194/29-8-2023 «15η τροποποίηση της υπ’ αρ. 13158/2017 (Β’ 4302) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” και 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020»».
05/09/2023Υ.Α. 425/258696/21-8-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (ΦΕΚ 5284/Β/2023) -  (pdf-159KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 425/258696/21-8-2023 «Τροποποίηση των υπ’ αρ. 241/147010/16.05.2023, 242/147016/16.05.2023, 364/217153/07.07.2023 και 365/217159/07.07.2023 αποφάσεων του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τον καθορισμό του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής δράσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2023 - 2027».
30/08/2023ΟΠΕΚΕΠΕ 44456/21-7-2023: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2023 (ΑΔΑ: 9ΞΔ446ΨΧΞΧ-6ΟΘ) -  (pdf-0,88MB)
--
30/08/2023ΟΠΕΚΕΠΕ 43926/19-7-2023: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΑΔΑ: ΨΙΗ746ΨΧΞΧ-ΔΑΣ) -  (pdf-1,08MB)
--
11/08/2023Κ.Υ.Α. 1091/250282/8-8-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ (ΦΕΚ 5021/Β/2023) -  (pdf-149KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1091/250282/8-8-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239)».
10/08/2023Υ.Α. 2063/247973/4-8-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ 5023/Β/2023) -  (pdf-154KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2063/247973/4-8-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1545/179036/9.6.2023 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 3776) «Καθορισμός θεσμικού πλαισίου εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.9 “Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας”, του άρθρου 31 “Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων” του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, εφεξής οικολογικά σχήματα (ecoschemes), του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023 - 2027»».
10/08/2023Υ.Α. 3058/4-8-2023: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ 5022/Β/2023) -  (pdf-254KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 3058/4-8-2023 «1η τροποποίηση της υπ’ αρ. 2207/16-6-2023 (Β’ 3941) υπουργικής απόφασης περί καθορισμού θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των παρεμβάσεων του άρθρου 31 «Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων» του Καν. (ΕΕ) 2021/2115, οικολογικά προγράμματα (ecoschemes) Π1-31.1, Π1-31.2, Π1-31.5 και Π1-31.6 του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027».
10/08/2023Υ.Α.3059/4-8-2023: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ 5022/Β/2023) -  (pdf-254KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 3059/4-8-2023 «1η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1606/9-6-2023 (Β’ 3778) υπουργικής απόφασης περί ασυμβατοτήτων μεταξύ των οικολογικών προγραμμάτων (ecoschemes) του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) καθώς και περί ασυμβατοτήτων μεταξύ των οικολογικών προγραμμάτων και των δράσεων του Υπομέτρου 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» και του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022».
07/08/2023Υ.Α. 1067/243916/1-8-2023: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π3-71 ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2023-2027 (ΦΕΚ 4883/Β/2023) -  (pdf-194KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 1067/243916/1-8-2023 «Υλοποίηση της Παρέμβασης Π3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027».
31/07/2023Υ.Α. 2250/25-7-2023: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 (ΦΕΚ 4717/Β/2023) -  (pdf-0,98MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 2250/25-7-2023 «2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1040/28-03-2023 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) παρεμβάσεων ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027» (Β’ 2179)».
31/07/2023Υ.Α. 1474/24-7-2023: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.5 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 ΚΑΙ 2022 (ΦΕΚ 4714/Β/2023) -  (pdf-140KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1474/24-7-2023 «Πρώτη τροποποίηση της υπ’ αρ. 427/2-3-2023 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022» (Β΄ 1414)».
20/07/2023Υ.Α. 375/224528/14-7-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΦΕΚ 4618/Β/2023) -  (pdf-144KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 375/224528/14-7-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2119/27-4-2023 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 1639/65123/15-06-2017 υπουργικής απόφασης (Β’ 2212) περί λεπτομερειών εφαρμογής της χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής» (Β’ 2846)».
18/07/2023ΦΕΚ 4527/Β/2023: ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ κ.κ. Σ. ΚΕΛΕΤΣΗ ΚΑΙ Δ. ΣΤΑΜΕΝΙΤΗ (ΦΕΚ 4527/Β/2023) -  (pdf-134KB)
Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι με αριθμό 3065/13-7-2023 και 3066/13-7-2023 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.κ. Σταύρο Κελέτση και Διονύσιο Σταμενίτη, αντίστοιχα.
18/07/2023Υ.Α. 364/217153/7-7-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ» (ΦΕΚ 4540/Β/2023) -  (pdf-300KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 364/217153/7-7-2023 «Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης», της Παρέμβασης Π2-55.4 «Μέτρα στήριξης για την αύξηση του αριθμού και του εύρους των αναλύσεων μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων από διαπιστευμένα εργαστήρια με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και την αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων τους», στο πλαίσιο υλοποίησης των παρεμβάσεων του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τα προγραμματικά έτη από 2023 έως 2027».
18/07/2023Κ.Υ.Α. 59790/7-7-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΩΣ 600.000 ΕΥΡΩ (ΦΕΚ 4495/Β/2023) -  (pdf-161KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 59790/7-7-2023 «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 600.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση, που μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού».
Εκδηλώσεις
Previous Σεπτέμβριος 2023 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
 
1RawMat2023 «2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAW MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY -“RAW MATERIALS: SETTING THE FOUNDANTIONS FOR THE GREEN TRANSITION»
,Αθήνα,Ε.Μ.Π., Τ.Ε.Ε.

2RawMat2023 «2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAW MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY -“RAW MATERIALS: SETTING THE FOUNDANTIONS FOR THE GREEN TRANSITION»
,Αθήνα,Ε.Μ.Π., Τ.Ε.Ε.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
172023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

182023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

192023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

202023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

212023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

222023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

232023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

242023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

25
26
27
28
29
30
 
9 2023
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ε.Ζ.Ε.)

Ορεστιάδα 3 - 5 Οκτωβρίου 2023 Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία 


-ECE2023 «12ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ»

Ηράκλειο (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου) 16 - 20 Οκτωβρίου 2023 Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος 


-21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αιδηψός (Λουτρά Αιδηψού) 22 - 25 Οκτωβρίου 2023 Ελληνική Δασολογική Εταιρεία Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel