Αναζήτηση:
. > Ειδήσεις - Νέα > Θέσεις Προτάσεις-Δελτία Τύπου > Δασολογικά Θέματα
Δασολογικά Θέματα
07/12/2020ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ Η ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ -  (pdf-489KB)
Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας του Επιμελητηρίου, η Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας σημειώνει ότι και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνονται από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 48 ν. 998/1979 ως ισχύει, εξυπηρετώντας συγκεκριμένο σκοπό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη.
27/08/2020ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ -  (pdf-0,55MB)
Η Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής κάνει γνωστό ότι κάνει γνωστό ότι η καταληκτική προθεσμία προσκόμισης των στοιχείων και εγγράφων που αναλυτικώς αναφέρονται στη σχετική από 21-07-2020 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Υπηρεσίας, παρατείνεται κατά 25 ημέρες, δηλαδή έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη.
27/08/2020ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ -  (pdf-0,78MB)
Η Διεύθυνση Δασών Πέλλας κάνει γνωστό ότι κάνει γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην από 21-7-2020 πρόσκλησή της, παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από τις 20-8-2020 στις 14-9-2020 , ημέρα Δευτέρα.
25/08/2020ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ -  (pdf-240KB)
Η Διεύθυνση Δασών Πιερίας ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην από 4498/22-7-2020 πρόσκλησή της, που αφορούσε την προσκόμιση των διοικητικών πράξεων για τη σύνταξη των δασικών χαρτών, παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από τις 20-8-2020 στις 14-9-2020, ημέρα Δευτέρα.
21/08/2020ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ -  (pdf-0,66MB)
Η Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών, καλεί τους ενδιαφερομένους, που αφορούν οι διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979,όπως εξειδικεύονται στα άρθρα 1 και 2 της με αριθ. 64663/2956/3-7-2020 (ΦΕΚ 2773/Β’) Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να προσκομίσουν και καταθέσουν, με αίτησή τους, τα σχετικά στοιχεία, μέχρι και την 14η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα.
21/08/2020ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ -  (pdf-0,96MB)
Η Διεύθυνση Δασών Κιλκίς ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, που κατέχουν εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ότι η καταληκτική προθεσμία προσκόμισης των στοιχείων και εγγράφων που αναφέρονται στην υπ’αρικ.πρωτ.8378/22-7-2020 σχετική ανακοίνωση – πρόσκλησή της, παρατείνεται κατά 25 ημέρες, δηλαδή μέχρι και την 14η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα.
22/07/2020Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ: ΞΕΚΙΝΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ -  (pdf-0,75MB)
Η Διεύθυνση Δασών Πέλλας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σήμερα την 21-7-2020 ημέρα Τρίτη σε ε φαρμογή τ ου ά ρθρου 6 τ ης Υ .Α. 64663/2956/03.07.2020 (B’ 2773) και της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (A΄ 92) και προκειμένου για τη συλλογή των διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (A’ 289), στα πλαίσια αναμόρφωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών, καλεί τους ενδιαφερόμενους, που αφορούν οι διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, στα γραφεία της , στο Διοικητήριο Έδεσσας , 5ο όροφο (Γραφεία 521 και 511) για την προσκόμιση των σχετικών πράξεων.
22/07/2020Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ: ΞΕΚΙΝΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ -  (pdf-226KB)
Η Διεύθυνση Δασών Κιλκίς σε εφαρμογή του άρθρου 6 της Υ.Α. 64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ 2773 Β΄) και της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020, καλεί τους ενδιαφερόμενους, που κατέχουν εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, για την προσκόμιση των σχετικών στοιχείων.
22/07/2020Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΞΕΚΙΝΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ -  (pdf-361KB)
Η Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας καλεί τους ενδιαφερόμενους, που αφορούν οι διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως εξειδικεύονται στα άρθρα 1 και 2 της με αριθ. 64663/2956/3-7-2020 (ΦΕΚ 2773/Β΄) Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να προσκομίσουν και καταθέσουν, με αίτησή τους, τα σχετικά στοιχεία στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας. Η κατάθεση των σχετικών στοιχείων θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την 22η-7-2020 ημέρα Τετάρτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 20η-8-2020 ημέρα Πέμπτη.
22/07/2020ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ -  (pdf-78KB)
Ξεκινά από τις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, η διαδικασία αναμόρφωσης και κατάρτισης των δασικών χαρτών σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/08-07-2020 (ΦΕΚ 2773 τ. Β΄), σύμφωνα με την οποία ορίζεται το πλαίσιο του «Καθορισμού των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση & κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του Ν. 4685/2020 (Α΄92).
23/06/2020ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ -  (pdf-150KB)
Ο κ. Γεωργάκης Αριστείδης, Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγος, ζητά τη συμμετοχή δασολόγων σε έρευνα , παραθέτοντας σχετικό ερωτηματολόγιο για συμπλήρωση.
23/06/2020ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ -  (pdf-52KB)
Ο κ. Γεωργάκης Αριστείδης, Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγος, ζητά τη συμμετοχή δασολόγων σε έρευνα , παραθέτοντας σχετικό ερωτηματολόγιο για συμπλήρωση.
17/03/2020ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» -  (PDF-2,24MB)
Η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων απέστειλε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Χατζηδάκη τις προτάσεις της επί του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας».
16/03/2020ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΜΕΡΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΟΤΑ ΑΛΟΝΗΣΟΥ, ΒΟΛΟΥ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΚΙΑΘΟΥ ΤΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ -  (pdf-81KB)
Από την Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας, ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 109/Δ΄/10-3-2020) και τέθηκε σε ισχύ η υπ’ αριθ. 181/10619/24-1-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΖ7ΟΡ10-Θ63) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί μερικής κύρωσης του δασικού χάρτη των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων (άρθρο 17 Ν. 3889/2010) ως προς τα τμήματά του όπως θεωρήθηκαν με την υπ’ αριθ. 84/4913/14-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΙΡΟΡ10-19Β) απόφαση θεώρησης της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας.
06/03/2020ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΜΕΡΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 17 ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΟΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -  (pdf-1,19MB)
Με έγγραφό της, η Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη μερική κύρωση του δασικού χάρτη 17 προκαποδιστριακών ΟΤΑ της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
12/02/2020ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ
Με έγγραφο που απέστειλε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζιδάκη και στον Δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης και Πρόεδρο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάδειξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) κ. Γιάννη Κωνσταντάτο, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά ενημέρωση επί του σχεδίου παρεμβάσεων που αφορούν στον ορεινό όγκο Υμηττού, με τίιλο «Σχέδιο Αναγέννησης του Υμηττού».
22/11/2019ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ -  (pdf-227KB)
Από τη Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι με την αριθ. 3547/205353/22-11-2019 Απόφαση τροποποιήθηκε η αριθ. 413/32535/1-3-2019 Απόφαση, με την οποία αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, αποκλειστικά και μόνο ως προς το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.
19/09/2019ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ BEYOND: ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΙΘΑΚΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ -  (pdf-1,36MB)
Το Κέντρο δορυφορικής παρακολούθησης φυσικών καταστροφών BEYOND και αυτό το καλοκαίρι κατέγραψε την εξέλιξη όλων των μεγάλων πυρκαγιών από την έναρξή τους μέχρι την ολοκλήρωση τους, παρέχοντας στη συνέχεια στην πολιτεία χάρτες αποτίμησης των καμένων εκτάσεων.
06/09/2019ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΛΟΥ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΚΙΑΘΟΥ -  (pdf-124KB)
Από τη Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι με την αριθ. 2749/148847/5-9-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΧΟΡ10-14Β) Απόφαση τροποποιήθηκε η αριθ. 413/32535/1-3-2019 (ΑΔΑ: Ω9ΤΥΟΡ10-28Ρ) Απόφαση, με την οποία αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, αποκλειστικά και μόνο ως προς το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων. Κατόπιν τούτου, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμί-ας που λήγει, για τους κατοίκους εσωτερικού και εξωτερικού, την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019.
08/08/2019ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΙ»
Στις 7/8/2019 πραγματοποιήθηκε Συνάντηση Εργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, για την εκπόνηση του «Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το Μάτι» από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνέχεια των Προγραμματικών Δηλώσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
19/06/2019ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ -  (pdf-226KB)
Από τη Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι με την αριθ. 1766/96010/14-6-2019 Απόφαση τροποποιήθηκε η αριθ. 413/32535/1-3-2019 Απόφαση, με την οποία αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, αποκλειστικά και μόνο ως προς το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.
23/05/2019Υ.Π.ΕΝ.: ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ -  (pdf-0,93MB)
Δημοσιεύτηκε (ΑΔΑ: ΩΚΘΓ4653Π8-ΗΘΑ) η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, με την οποία αποδέχεται την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών περί των φρυγανικών εκτάσεων οι οποίες δεν φέρουν δασική βλάστηση. Σύμφωνα με το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών οι εκτάσεις με φρυγανική βλάστηση στις οποίες δεν υπάρχει δασική βλάστηση θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές.
20/03/2019ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΩΝ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ η 21η ΜΑΡΤΙΟΥ
Από το έτος 1971 καθιερώθηκε και γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα της Δασοπονίας την 21η Μαρτίου, ενώ από το έτος 2012 ο εορτασμός αυτός τέθηκε υπό την αιγίδα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και εορτάζεται ως Διεθνής ημέρα Δασών με σκοπό την ευαισθητοποίηση των κοινωνιών και των πολιτών, για την προστασία των Δασών. Τη φετινή χρονιά το θέμα της Διεθνούς Ημέρας Δασών είναι «Forests and Education» και το κεντρικό σύνθημα είναι «Learn to Love Forests». Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με αφορμή την ημέρα αυτή εξέδωσε σχετικό Δελτίο Τύπου.
15/03/2019ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 7ης ΚΑΙ 8ης ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ανακοινώνει προς τα μέλη του ότι παρέλαβε από την αρμόδια, στα πλαίσια της 7ης και 8ης φάσης ανάρτησης δασικών χαρτών, τα γεωχωρικά δεδομένα της Ανατολικής Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Καρδίτσας και της Μαγνησίας.
04/03/2019ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ -  (pdf-100KB)
Από τη Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ο δασικός χάρτης των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182/Α ) όπως ισχύει.
28/02/2019Υ.Π.ΕΝ.: ΝΕΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ -  (pdf-408KB)
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχοντας ως στόχο την πλήρη ανάρτηση όλων των δασικών χαρτών στην επικράτεια έως το τέλος του 2019 και την κύρωσή τους έως το τέλος του 2020, εκτελεί νέα ανάρτηση δασικών χαρτών την Παρασκευή 01/03/2019, των περιοχών Ανατολικής Αττικής (προκαποδιστριακός ΟΤΑ Κρωπίας), Μαγνησίας (προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Βόλου, Νέας Αγχιάλου, Αλοννήσου και Σκιάθου) και Καρδίτσας (το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας).
07/02/2019Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ: ΜΕΡΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΕΔΕΣΣΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΔΡΑΣ -  (pdf-293KB)
Από τη Διεύθυνση Δασών Πέλλας ανακοινώθηκε η μερική κύρωση των δασικών χαρτών όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Αλμωπίας, Έδεσσας (εκτός του προκαποδιστριακού Ο.Τ.Α. Έδεσσας), Πέλλας και Σκύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
05/02/2019Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ: ΜΕΡΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΟΝΙΑΣ -  (pdf-295KB)
Από τη Διεύθυνση Δασών Κιλκίς ανακοινώθηκε η μερική κύρωση εβδομήντα έξι (76) δασικών χαρτών όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας (εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Πολυκάστρου και Πευκοδάσους), της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
18/01/2019Υ.Π.ΕΝ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ -  (pdf-0,64MB)
Με τροπολογία που κατατίθεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ενδυνάμωση Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων, αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων και υπαγωγής στις διατάξεις της εξαγοράς/χρήσης εκτάσεων δασικού χαρακτήρα για γεωργική εκμετάλλευση, επί των αναρτημένων δασικών χαρτών, μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019.
10/12/2018ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» -  (pdf-8,77MB)
Παρακάτω παρατίθενται οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στις 4/12/2018 στην Αθήνα, με θέμα «Δασικές Πυρκαγιές: Ανάγκη για ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης».


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel