Αναζήτηση:
. > Ειδήσεις - Νέα > Νέα Νομοθετήματα > Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
04/10/2022Υ.Α. 94084/30-9-2022: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» ΤΟΥ Ν. 4887/2022 (ΦΕΚ 5130/Β/2022) -  (pdf-0,97MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 94084/30-9-2022 «Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια» του ν. 4887/2022».
28/09/2022Κ.Υ.Α. 92172/27-9-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4887/2022 (ΦΕΚ 5053/Β/2022) -  (pdf-153KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 92172/27-9-2022 «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής».
28/09/2022Κ.Υ.Α. 92195/27-9-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4887/2022 (ΦΕΚ 5052/Β/2022) -  (pdf-192KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 92195/27-9-2022 «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση, που μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού».
27/09/2022Υ.Α. 3993/23-9-2022: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΕΚ 5027/Β/2022) -  (pdf-153KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 3993/23-9-2022 «Παράταση έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών».
12/09/2022Κ.Υ.Α. 127754/ΕΞ/2022/9-9-2022: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΦΕΚ 4760/Β/2022) -  (pdf-154KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 127754/ΕΞ/2022/9-9-2022 «Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 15 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρμογή των ως άνω άρθρων».
01/09/2022Κ.Υ.Α. 1099/244926/25-8-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ (ΦΕΚ 4598/Β/2022) -  (pdf-0,51MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1099/244926/25-8-2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239)».
30/08/2022Υ.Α. 2672/245404/26-8-2022: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΦΕΚ 4559/Β/2022) -  (pdf-154KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2672/245404/26-8-2022 «Λεπτομέρειες εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2022/467 της Επιτροπής για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης προσαρμογής σε παραγωγούς γεωργικών τομέων».
30/08/2022Υ.Α. 3433/18-8-2022: 11η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.1.1 ΚΑΙ 4.1.3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 4523/Β/2022) -  (pdf-187KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 3433/18-8-2022 «11η τροποποίηση της υπ’ αρ. 13158/2017 (Β’ 4302) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” και 4.1.3 ”Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020»».
01/08/2022Υ.Α. 1376/214510/22-7-2022: 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 5.1 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 4049/Β/2022) -  (pdf-159KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1376/214510/22-7-2022 «5η τροποποίηση της υπ’ αρ. 3189/129898/21.12.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 5.1 “Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων” του Μέτρου 5 “Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020» (Β’ 4739)».
01/08/2022Υ.Α. 459/210228/20-7-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΓΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΦΕΚ 3989/Β/2022) -  (pdf-154KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 459/210228/20-7-2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1059/128533/13-05-2022 υπουργικής απόφασης (Β’ 2418) Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 46 του Καν. (Ε.Ε.) 1308/2013, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’ αρ. 1149/2016 της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε.) 1150/2016 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα - Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023»».
26/07/2022Υ.Α. 785/215968/25-7-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΦΕΚ 3944/Β/2022) -  (pdf-156KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 785/215968/25-7-2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1406/52601/04.05.2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με την διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σε εφαρμογή των διατάξεων των Καν (ΕΕ) 1307/2013 και 639/2014» (Β’ 1291)».
26/07/2022Υ.Α. 1366/13-7-2022: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 8.3.3 ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (ΦΕΚ 3899/Β/2022) -  (pdf-159KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1366/13-7-2022 «2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 3131/17.12.2019 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 ‘Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020» (άρθρο 63, Καν. (Ε.Κ.) 508/2014)» (Β΄ 5065)».
25/07/2022Υ.Α. 1687/14-7-2022: 5η ΤΓΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΡΑΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 16.1-16.2 ΚΑΙ 16.1-16.5 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 3822/Β/2022) -  (pdf-152KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2687/14-7-2022 «5η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3886/11-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΕ34653ΠΓ-8ΦΨ) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020”».
20/07/2022Υ.Α. 3221/18-7-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΦΕΚ 3797/Β/2022) -  (pdf-140KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση 3221/18-7-2022 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/467 της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2022 (ΕΕ L 96/4) σχετικά με την παροχή έκτακτης ενίσχυσης προσαρμογής στους παραγωγούς των γεωργικών τομέων».
15/07/2022Υ.Α. 2579/7-7-2022: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 3708/Β/2022) -  (pdf-152KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 2579/-7-7-2022 «2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3764/24-9-2021 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022» (Β’ 4456)».
04/07/2022Υ.Α. 789/182657/29-6-2022: 13η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.2 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 3365/Β/2022) -  (pdf-239KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 789/182657/29-6-2022 «13η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 593/37447/31-3-2017 απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (Β’ 1190)».
30/06/2022Κ.Υ.Α. 958/179932/28-6-2022: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ (ΦΕΚ 3348/Β/2022) -  (pdf-190KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 958/179932/28-6-2022 «Χορήγηση ενισχύσεων σε αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον τομέα των δημητριακών που επλήγησαν από την πανδημία σε όλη την Επικράτεια, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2020) 1863 final/19.3.2020».
30/06/2022Κ.Υ.Α. 956/179920/28-6-2022: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ (ΦΕΚ 3348/Β/2022) -  (pdf-190KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 956/179920/28-6-2022 «Χορήγηση ενισχύσεων σε αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία σε όλη την Επικράτεια, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2020) 1863 final/19.3.2020».
28/06/2022Υ.Α. 667/179363/27-6-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΦΕΚ 3284/Β/2022) -  (pdf-149KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβενρήσεως η Υπουργική Απόφαση 667/179363/27-6-2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 147)».
28/06/2022Κ.Υ.Α. 945/177710/24-6-2022: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ (ΦΕΚ 3284/Β/2022) -  (pdf-149KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 945/177710/24-6-2022 «Οριστικός κατάλογος δικαιούχων ενισχύσεων του τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων σε αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία σε όλη την Επικράτεια, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης C(2020) 1863/19.3.2020 και συμψηφισμός αυτών με βέβαιες και εκκαθαρισμένες οφειλές».
27/06/2022Υ.Α. 706/177039/24-6-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΦΕΚ 3277/Β/2022) -  (pdf-221KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 706/177039/24-6-2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1178/27361/24-03-2015 απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β’ 430)».
27/06/2022Κ.Υ.Α. 934/175241/23-6-2022: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΕΚ 3271/Β/2022) -  (pdf-161KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 934/175241/23-6-2022 «Χορήγηση ενισχύσεων στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων σε αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία σε όλη την Επικράτεια, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης C(2020) 1863/19.3.2020».
27/06/2022Υ.Α. 2878/21-6-2022: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΕΚ 3236/Β/2022) -  (pdf-145KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 2878/21-6-2022 «Παράταση έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών».
23/06/2022Υ.Α. 652/173851/22-6-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΦΕΚ 3202/Β/2022) -  (pdf-183KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 652/173851/22-6-2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1406/52601/04-5-2016 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με την διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σε εφαρμογή των διατάξεων των καν(ΕΕ) 1307/2013 και 639/2014» (Β’ 1291)».
23/06/2022Υ.Α. 167/164644/15-6-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΡΑΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.5 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΦΕΚ 3143/Β/2022) -  (pdf-205KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 167/164644/15-6-2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 525/291651/20-10-2021 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.5 ’’Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ορθής και αποτελεσματικής υλοποίησης του Μελισσοκομικού Προγράμματος’’ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2021 και 2022» (Β΄ 4955)».
21/06/2022Υ.Α. 1335/163482/14-6-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΦΕΚ 3125/Β/2022) -  (pdf-328KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1335/163482/14-6-2022 «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 184/27855/2021 Υ.Α. «Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022» (Β’ 339)».
21/06/2022Υ.Α. 162/160899/9-6-2022: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.1 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΦΕΚ 3049/Β/2022) -  (pdf-156KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 162/160899/9-6-2022 «Υλοποίηση της Δράσης 1.1 του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος κατά τη μεταβατική περίοδο από 1/8/2022 έως 31/12/2022».
21/06/2022Υ.Α. 163/160900/9-6-2022: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.2 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΦΕΚ 3048/Β/2022) -  (pdf-162KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 163/160900/9-6-2022 «Υλοποίηση της Δράσης 1.2 του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος κατά τη μεταβατική περίοδο από 1/8/2022 έως 31/12/2022».
21/06/2022Υ.Α. 164/160904/9-6-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3.1 ΚΑΙ 3.2 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (ΦΕΚ 3048/Β/2022) -  (pdf-162KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 164/160904/9-6-2022 «Τροποποίηση των υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 (Β’ 1576) και υπ’ αρ. 138/102859/14-04-2020 (Β’ 1622) αποφάσεων του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την υλοποίηση των Δράσεων 3.1 και 3.2, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα μελισσοκομικά έτη 2020-2022».
20/06/2022Υ.Α. 571/157585/8-6-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΦΕΚ 3042/Β/2022) -  (pdf-184KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 571/157585/8-6-2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1791/74062/02-07-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους κανονισμούς 640/2014 και 809/2014 της Επιτροπής» (Β’ 1468), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1195/45928/26.04.2017 (Β’ 1491) υπουργική απόφαση».


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel