Αναζήτηση:
. > Ειδήσεις - Νέα > Νέα Νομοθετήματα > Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
19/05/2022Υ.Α. 1059/128533/13-5-2022: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟ-ΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 2019-2023 (ΦΕΚ 2418/Β/2022) -  (pdf-2,79MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 1059/128533/13-5-2022 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 46 του Καν. (Ε.Ε.) 1308/2013, του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1149/2016 της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε.) 1150/2016 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα - Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023»».
16/05/2022Υ.Α. 475/126612/12-5-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΦΕΚ 2367/Β/2022) -  (pdf-156KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουγική Απόφαση 475/126612/12-5-2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 147) Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
16/05/2022Υ.Α. 999/121851/9-5-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ (ΦΕΚ 2347/Β/2022) -  (pdf-173KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 999/121851/9-5-2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 955/115194/03-05-2022 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2192) Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για το οικονομικό έτος 2022».
12/05/2022Υ.Α. 1337/4-5-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ)» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 2310/Β/2022) -  (pdf-0,62MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 1337/4-5-2022 «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3083/4.8.2021 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4» (Β΄ 3702)».
11/05/2022Υ.Α. 99/116066/4-5-2022: ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.3 «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ» (ΦΕΚ 2290/Β/2022) -  (pdf-328KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 99/116066/4-5-2022 «Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου, των λεπτομερειών εφαρμογής και του δικαιούχου της Δράσης 3.3 “Εμπλουτισμός της Μελισσοκομικής Χλωρίδας” στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2022».
11/05/2022Κ.Υ.Α. 680/120343/6-5-2022: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ GRIMSON (ΦΕΚ 2271/Β/2022) -  (pdf-154KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 680/120343/6-5-2022 «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της παραγωγής σταφυλιών ποικιλίας Grimson σε όλη την Επικράτεια με εξαίρεση τις ΠΕ Ημαθίας, Πέλλας και Λάρισας και λεπτομέρειες εφαρμογής, στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 (L352/24-12-2013) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 316/2019 (L51/1/ 22-02-2019)».
09/05/2022Κ.Υ.Α. 675/117892/5-5-2022: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ (ΦΕΚ 2236/Β/2022) -  (pdf-165KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 675/117892/5-5-2022 «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα σε παραγωγούς Κορινθιακής Σταφίδας σε όλη την Επικράτεια στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 352, 24.12.2013), όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019 (L51/1/22-02-2019)».
06/05/2022Υ.Α. 955/115194/3-5-2022: ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΦΥΛΛΙΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ) (ΦΕΚ 2192/Β/2022) -  (pdf-4,05MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 955/115194/3-5-2022 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, για το οικονομικό έτος 2022».
03/05/2022Υ.Α. 712/102208/14-4-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 5.1.2 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 2118/Β/2022) -  (pdf-240KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 712/102208/14-4-2022 «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 5.1.2 “Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές” του Μέτρου 5 “Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020».
29/04/2022Υ.Α. 363/102607/14-4-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΦΕΚ 2087/Β/2022) -  (pdf-161KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 363/102607/14-4-2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄ 147)».
29/04/2022Υ.Α. 498/109128/21-4-2022: 12η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.2 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 2085/Β/2022) -  (pdf-167KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 498/109128/21-4-2022 «12η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 593/37447/31-3-2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014- 2020» (Β’ 1190)».
26/04/2022Υ.Α. 726/107637/20-4-2022: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ (ΦΕΚ 2028/Β/2022) -  (pdf-1,01MB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 726/107637/20-4-2022 «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 (L 84), του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2019 (L 314) και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2021 (L 213), όσον αφορά τη δημιουργία συστήματος για την ταυτοποίηση και την ιχνηλάτηση των δεσποζόμενων ιπποειδών».
26/04/2022Υ.Α. 1160/18-4-2022: 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.08 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 2005/Β/2022) -  (pdf-159KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 1160/18-4-2022 «5η τροποποίηση της υπ’ αρ. 4197/20-4-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.08 ’’Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 - 2020» (Β΄ 1522)».
26/04/2022Υ.Α. 1631/2022/19-4-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΕΤΟΥΣ 2021 (ΦΕΚ 1964/Β/2022) -  (pdf-151KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1631/2022/19-4-2022 «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος για το έτος ενίσχυσης 2021».
26/04/2022Κ.Υ.Α. 381/107017/19-4-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2021 (ΦΕΚ 1964/Β/2022) -  (pdf-151KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 381/107017/19-4-2022 «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα της σηροτροφίας για το έτος ενίσχυσης 2021».
26/04/2022Κ.Υ.Α. 95/106650/19-4-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ (ΦΕΚ 1961/Β/2022) -  (pdf-161KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 95/106650/19-4-2020 «Καθορισμός του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 1639/65123/15-06-2017 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2212) περί λεπτομερειών εφαρμογής της χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής».
26/04/2022Κ.Υ.Α. 374/106063/19-4-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΤΟΥΣ 2021 (ΦΕΚ 1960/Β/2022) -  (pdf-159KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 374/106063/19-4-2022 «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση για το έτος ενίσχυσης 2021».
26/04/2022Κ.Υ.Α. 375/106070/19-4-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2021 (ΦΕΚ 1960/Β/2022) -  (pdf-159KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 375/106070/19-4-2022 «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα των σπόρων σποράς για το έτος ενίσχυσης 2021».
26/04/2022Κ.Υ.Α. 373/106046/19-4-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2021 (ΦΕΚ 1960/Β/2022) -  (pdf-159KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 373/106046/19-4-2022 «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, στον τομέα βιομηχανικής τομάτας για το έτος ενίσχυσης 2021».
26/04/2022Κ.Υ.Α. 372/106039/19-4-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΥΡΗΝΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΓΙΑ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΤΟΥΣ 2021 (ΦΕΚ 1959/Β/2022) -  (pdf-159KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 372/106039/19-4-2022 «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. (ΕΚ) 1307/2013 του Συμβουλίου, στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση για το έτος ενίσχυσης 2021».
26/04/2022Υ.Α. 1131/13-4-2022: 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 16.1-16.2 ΚΑΙ 16.1-16.5 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 1915/Β/2022) -  (pdf-150KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1131/13-4-2022 «4η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 13886/11-05-2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1 - 16.2 “Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας” και 16.1 - 16.5 “Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»(Β’ 1735)».
15/04/2022Κ.Υ.Α. 1573/14-4-2022: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ο.Σ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ 1844/Β/2022) -  (pdf-160KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1573/14-4-2022 «Ηλεκτρονική υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.)».
14/04/2022Υ.Α. 1084/11-4-2022: 9η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.1.1 ΚΑΙ 4.1.3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 1789/Β/2022) -  (pdf-163KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1084/11-4-2022 «9η τροποποίηση της υπ’ αρ. 13158/2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 ”Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης“ και 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020» (Β’ 4302)».
24/03/2022Κ.Υ.Α. 416/71495/16-3-2022: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΒΑΝΤΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΗΡΩΝ ΣΥΚΩΝ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ (ΠΛΗΝ ΚΑΛΑΜΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ (ΦΕΚ 1333/Β/2022) -  (pdf-292KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 416/71495/16-3-2022 «Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε όλη την Επικράτεια στους τομείς: α) της καλλιέργειας Λεβάντας, β) της παραγωγής Ξηρών Σύκων, γ) της επιτραπέζιας Ελιάς πλην Καλαμών και του κωδικού 2008190 του ΟΣΔΕ, δ) της καλλιέργειας καπνού και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο)».
24/03/2022Κ.Υ.Α. 395/67916/14-3-2022: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΠΟΡΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ «ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ» (ΦΕΚ 1332/Β/2022) -  (pdf-247KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 395/67916/14-3-2022 «Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε όλη την Επικράτεια στους τομείς: α) της επίσπορης και βιομηχανικής πατάτας και β) της παραγωγής Μανταρινιών ποικιλίας Κλημεντίνη και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο)».
23/03/2022Υ.Α. 212/74509/18-3-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021 (ΦΕΚ 1330/Β/2022) -  (pdf-131KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 212/74509/18-3-2022 «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα των ζαχαροτεύτλων για το έτος ενίσχυσης 2021».
23/03/2022Κ.Υ.Α. 288/74866/21-3-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021 (ΦΕΚ 1330/Β/2022) -  (pdf-131KB)
Δημσοιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 288/74866/21-3-2022 «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια των σπαραγγιών για το έτος ενίσχυσης 2021».
23/03/2022Κ.Υ.Α. 278/73627/18-3-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021 (ΦΕΚ 1327/Β/2022) -  (pdf-133KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 278/73627/18-3-2022 «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών για το έτος ενίσχυσης 2021».
23/03/2022Κ.Υ.Α. 282/73644/18-3-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021 (ΦΕΚ 1327/Β/2022) -  (pdf-133KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 282/73644/18-6-2022 «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια των οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση για το έτος ενίσχυσης 2021».
23/03/2022Κ.Υ.Α. 279/73632/18-3-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021 (ΦΕΚ 1327/Β/2022) -  (pdf-133KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 279/73632/18-3-2022 «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών για το έτος ενίσχυσης 2021».


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel