Αναζήτηση:
. > Ειδήσεις - Νέα > Θέσεις Προτάσεις-Δελτία Τύπου > Διάφορα Θέματα
Διάφορα Θέματα
06/10/2022ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (5-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022) -  (pdf-0,90MB)
Η Ημερήσια Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 5-6 Οκτωβρίου 2022.
06/10/2022ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΟΠΣ 5049507 -  (pdf-353KB)
Αναφορικά με τον διαγωνισμό του Υποέργου 1 με Τίτλο «Αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Παροχής Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, Ψηφιακών Υπηρεσιών, Απόθεσης μελετών και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του ΓΕΩΤΕΕ (ΦΑΣΕΙΣ Α , Β΄ και Γ )» της Πράξης «Αναβάθμιση των λειτουργιών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ 5049507, συνολικού προϋπολογισμού 1.484.729,03 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) τον οποίο έχει προκηρύξει το ΓΕΩΤΕΕ και έχει δημοσιευθεί στις 03/10/2022 στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ Προκήρυξης 22PROC011353601 και ΑΔΑΜ Διακήρυξης 22PROC011353636) και στη Διαύγεια στις 04/10/2022 με ΑΔΑ 6ΙΒΖ46ΨΧΛΨ-Ε6Μ, θα θέλαμε να ενημερώσουμε του Υποψήφιους Ανάδοχους ότι λόγω μιας τροποποίησης ήσσονος σημασίας του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, ο συστημικός αριθμός ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ, έχει αλλάξει από 172962 σε 172962,1.
05/10/2022ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (4-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022) -  (pdf-0,72MB)
Η Ημερήσια Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 4-5 Οκτωβρίου 2022.
05/10/2022ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (2021) -  (pdf-1,75MB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την εξέλιξη των δημογραφικών μεγεθών στη Χώρα κατά το έτος 2021. Πηγή των στοιχείων είναι τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Αρχών. Τα δεδομένα αφορούν σε γεγονότα φυσικής κίνησης, όπως γεννήσεις, θανάτους, γάμους και σύμφωνα συμβίωσης του πληθυσμού που διέμενε στην Ελληνική Επικράτεια κατά το 2021.
05/10/2022ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (4-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022) -  (pdf-0,72MB)
Η Ημερήσια Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 4-5 Οκτωβρίου 2022.
04/10/2022ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (3-4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022) -  (pdf-0,74MB)
Η Ημερήσια Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 3-4 Οκτωβρίου 2022.
04/10/2022ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 04/2022 -  (pdf-0,60MB)
Ανακοινώνουμε ότι τo ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.-Ν.ΠΔ.Δ.) διενεργεί (άνω των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου «Αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Παροχής Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, Ψηφιακών Υπηρεσιών, Απόθεσης μελετών και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του ΓΕΩΤΕΕ (ΦΑΣΕΙΣ Α , Β΄ και Γ )» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Αριθμός Διακήρυξης: 04/ 2022/ ΓΕΩΤΕΕ. Προϋπολογισμός: 1.841.064,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ή 1.484.729,03 € (χωρίς ΦΠΑ 24%). Η σύμβαση αντιστοιχεί στο Υποέργο 1 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση των λειτουργιών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 7003/2047/Α3/22-11-2019 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αρ.πρωτ. 2501/11-05-2022 και έχει λάβει κωδικό MIS 5049507.
04/10/2022ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4/2022 -  (pdf-2,49MB)
Αναρτάται η Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με Χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου «Αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Παροχής Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, Ψηφιακών Υπηρεσιών, Απόθεσης μελετών και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του ΓΕΩΤΕΕ (ΦΑΣΕΙΣ Α , Β΄ και Γ )», προϋπολογισμού 1.841.064,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ή 1.484.729,03 χωρίς ΦΠΑ 24%.
04/10/2022ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022) -  (pdf-245KB)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου.
04/10/2022ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022) -  (pdf-190KB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Αύγουστο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2021, παρουσίασε αύξηση 39,5%, έναντι αύξησης 13,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021 με το 2020.
04/10/2022ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022) -  (pdf-300KB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε ότι το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο του 2022 ανήλθε σε 12,2%, έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 13,7% τον Αύγουστο του 2021 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 12,2% τον Ιούλιο του 2022.
04/10/2022ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2022) -  (pdf-249KB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε την εξέλιξη των τριμηνιαίων Δεικτών Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες (ΔΤΠΥ) για το 2ο τρίμηνο του 2022.
28/09/2022ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022) -  (pdf-376KB)
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Αυγούστου 2022 για την τραπεζική χρηματοδότηση και τις καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας.
21/09/2022ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΩΡΑΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2022) -  (pdf-393KB)
Η Τράπεζα της Ελλάδας δημοσίευσε τα στοιχεία του μηνός Ιουλίου 2022 για το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας,
20/09/2022ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2022) -  (pdf-387KB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουλίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2021, παρουσίασε αύξηση 38,9% έναντι αύξησης 25,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020.
19/09/2022ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 86η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -  (pdf-0,83MB)
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμμετείχε στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φιλοξενούμενο στο περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και σε παράλληλες εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκειά της.
19/09/2022ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2022) -  (pdf-327KB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία στη χώρα το 2ο τρίμηνο του 2022.
19/09/2022ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2022) -  (pdf-1,60MB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα στοιχεία των Βραχυχρόνιων Δεικτών Απασχόλησης (Απασχολούμενων Ατόμων, Ωρών Εργασίας και Μισθών και Ημερομισθίων) χωρίς διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών) σε βασικούς τομείς της οικονομίας για το 2ο τρίμηνο 2022.
15/09/2022ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2022) -  (pdf-301KB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε ότι το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2022 ανήλθε σε 12,6%, έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 14,1% τον Ιούλιο του 2021 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 12,3% τον Ιούνιο του 2022.
14/09/2022ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2022) -  (pdf-413KB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τον τριμηνιαίο Δείκτη Μισθολογικού Κόστους, στο σύνολο της οικονομίας, εκτός από τον Πρωτογενή Τομέα και τις Δραστηριότητες των Νοικοκυριών, για το 2ο τρίμηνο του έτους 2022.
12/09/2022ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022) -  (pdf-0,62MB)
Από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μηνός Αυγούστου 2022 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2021 προέκυψε αύξηση 11,4%, έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020.
12/09/2022ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2022) -  (pdf-1,65MB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Υπηρεσιών για το 2ο τρίμηνο του 2022.
12/09/2022ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2022) -  (pdf-1,75MB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουλίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2021, παρουσίασε αύξηση 7,0%, έναντι αύξησης 8,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020.
08/09/2022ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΕΙ ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ -  (pdf-44KB)
Η Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει δύο Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών, την πρωτοβουλία «Να εξοπλιστεί κάθε ευρωπαϊκό σπίτι με φωτοβολταϊκά 1 kW και ανεμογεννήτριες 0,6 kW με χρηματοδότηση της ΕΕ μόνο μέσω των δήμων» και την πρωτοβουλία «Προστατέψτε την αγροτική κληρονομιά, την επισιτιστική ασφάλεια και τον επισιτιστικό εφοδιασμό της ΕΕ».
08/09/2022ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2022) -  (pdf-478KB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε ότι, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2022, παρουσίασε αύξηση κατά 1,2%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2022, ενώ σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 7,7%.
08/09/2022ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2022) -  (pdf-0,99MB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Ιουλίου 2022 για το εμπορκό ισοζύγιο της χώρας.
31/08/2022ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2022) -  (pdf-190KB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιούλιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2021, παρουσίασε αύξηση 35,6% έναντι αύξησης 13,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021 με το 2020.
30/08/2022ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2022) -  (pdf-386KB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2021, παρουσίασε αύξηση 43,1% έναντι αύξησης 22,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020.
30/08/2022ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2022) -  (pdf-376KB)
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία για τη χρηματοδότηση και τις καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας κατά το μήνα Ιούλιο του 2022.
30/08/2022ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2022) -  (pdf-393KB)
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Ιουνίου 2022 για το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας.


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel