Αναζήτηση:
Σημαντικά Νέα->Αγροτική Οικονομία και Πολιτική->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ


Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, με έγγραφό του προς τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, κατέθεσε τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις του επί του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής της Παρέμβασης Π3-77-1.1 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» στον τομέα της Γεωργίας του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 – 2027». Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο του Επιμελητηρίου αναφέρει:


Αξιότιμε κύριε Γενικέ,
στα πλαίσια της διαβούλευσης επί του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής της Παρέμβασης Π3-77-1.1 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» στον τομέα της Γεωργίας του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 – 2027», το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στη χώρας μας, θέτει υπόψη σας τις παρακάτω σχετικές παρατηρήσεις και επισημάνσεις:

1) Άρθρο 4 «Δικαιούχοι»:
Στην παρ. α του κειμένου του σχεδίου αναφέρεται ότι:
«Ο ελάχιστος αριθμός μελών είναι ο εξής:
α) Για τις Ομάδες Παραγωγών φυτικής κατεύθυνσης είναι 12 και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 100.000,00€. Το ανωτέρω όριο δεν ισχύει για τις βιολογικές Ομάδες Παραγωγών, για το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και για τις ορεινές περιοχές για τις οποίες τα ελάχιστα όρια διαμορφώνονται στο 50%.»
Δεν υπάρχει κάποια διευκρίνιση σχετικά με το πως προκύπτει το ποσό της ελάχιστης αξίας διακινούμενης παραγωγής (είναι π.χ. η ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής του προηγούμενου έτους ή ο μέσος όρος ενός αριθμού προηγούμενων ετών;). Επίσης, δεν γίνεται αναφορά στις περιπτώσεις ύπαρξης ζημιών και πως αυτές επηρεάζουν τους υπολογισμούς της ελάχιστης αξίας διακινούμενης παραγωγής. Τονίζουμε ότι οι ζημιές στη γεωργική παραγωγή είναι σύνηθες γεγονός και γι’ αυτό είναι επιβεβλημένο να υπάρξει σχετική πρόβλεψη στους υπολογισμούς της αξίας της παραγωγής.

2) Άρθρο 7 «Επιχειρηματικό σχέδιο»
Όσον αφορά του στόχους της Ομάδας Α και πιο συγκεκριμένα τον στόχο υπ’ αριθ. 6 «Αύξηση της αξίας παραγωγής εξαγωγικών προϊόντων», επισημαίνουμε ότι οι τιμές των γεωργικών προϊόντων είναι ευμετάβλητες, κάτι που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αξία της παραγωγής. Το ορθότερο θα ήταν η αύξηση να αφορά τον όγκο της γεωργικής παραγωγής.
Το ίδιο ισχύει και για την αύξηση της αξίας της παραγωγής που αναφέρεται ως στόχος της Ομάδας Β, επισημαίνοντας περαιτέρω για την Ομάδα αυτή ότι η καθετοποίηση της παραγωγής (που επίσης αναφέρεται ως στόχος) δεν μπορεί να γίνει για όλα τα είδη των προϊόντων.
Οι στόχοι της Ομάδας Γ του επιχειρηματικού σχεδίου αφορούν στο σύνολό τους φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα. Δεν διευκρινίζεται εντούτοις αν θα ενταχθούν εδώ και τα οικολογικά σχήματα. Για το θέμα αυτό ανακύπτουν πολλά ζητήματα (π.χ. κάποιος που κάνει eco-schemes βιολογικά, δεν μπορεί να μπει σε πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας).
Στο ίδιο άρθρο και όσον αφορά τις ελάχιστες τιμές ανά στόχο, για το στόχο 3.2.1 «Αύξηση αριθμού μελών» ορίζεται ως ελάχιστη τιμή το 20% στο τέλος της πενταετίας σε σχέση με τον αριθμό των μελών της αναγνώρισης. Σημειώνουμε εδώ ότι το 20% σαν στόχος είναι ένας μεγάλος αριθμός. Θα έπρεπε κατά την άποψή μας να υπάρχει μια κλιμάκωση της τιμής-στόχου, π.χ. 20% για ομάδες μέχρι 20 άτομα, 15% για ομάδες από 30 έως 100 άτομα κ.ο.κ.
Επίσης, στον στόχο 3.2.2 «Ενέργειες προβολής και προώθησης«, καθορίζεται ως ελάχιστη τιμή η δημιουργία ιστοσελίδας, ενημερωτικού υλικού και συμμετοχή σε πέντε (5) εκθέσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Τονίζουμε εδώ ότι ο αριθμός των πέντε (5) εκθέσεων είναι αρκετά μεγάλος, κάτι που φάνηκε και στο προηγούμενο πρόγραμμα. Επίσης, στο κείμενο δεν ξεκαθαρίζεται αν οι εκθέσεις πρέπει να είναι μία ανά χρόνο ή μπορεί να είναι π.χ. πέντε (5) τον τελευταίο χρόνο.
Περαιτέρω, στο στόχο 3.2.4 «Εφαρμογή νέων πρακτικών / τεχνικών, μεθόδων ή/ και προϊόντων στη γεωργία-κτηνοτροφία», ορίζεται ως ελάχιστη τιμή η εφαρμογή στο 80% των μελών στο τέλος της πενταετίας. Αυτό το ποσοστό είναι αρκετά υψηλό και προτείνουμε να τροποποιηθεί σε 50%.
Στο ίδιο άρθρο, στην παράγραφο 4, αναφέρεται ότι «το επιχειρηματικό σχέδιο συντάσσεται από γεωπόνο, τεχνολόγο γεωπονίας ή γεωργοοικονομολόγο». Τονίζουμε ότι η ειδικότητα «γεωργοοικονομολόγος» είναι τελείως ασαφής και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Δεδομένου ότι οι απόφοιτοι Αγροτικής Οικονομίας είναι ταυτόχρονα και Γεωπόνοι και περιλαμβάνονται, ήδη, στους έχοντες τη δυνατότητα σύνταξης του επιχειρηματικού σχεδίου, επιβάλλεται η απαλοιφή της ειδικότητας «γεωργοοικονομολόγος» από τη συγκεκριμένη διάταξη.
Στην παράγραφο 5 του άρθρου, αναφέρεται ότι το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να τροποποιείται κατ’ ανώτερο τέσσερις (4) φορές, με σκοπό την καλύτερη και έγκαιρη ανταπόκριση σε μεταβαλλόμενες συνθήκες υλοποίησης. Δεδομένων των πολλών μεταβλητών και συνθηκών που επηρεάζουν την γεωργική παραγωγή, εκτιμούμε ότι το όριο των τροποποιήσεων που θα μπορούν να γίνουν στο επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να ανέλθει στις πέντε (5).

3) Άρθρο 8 «Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων. Ποσά και ποσοστά στήριξης»
Στην παράγραφο 3 του άρθρου αναφέρεται ότι «Για τα επόμενα έτη η αξία παραγωγής περιλαμβάνεται ως εκτίμηση στο επιχειρηματικό σχέδιο και επαληθεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά και τη βεβαίωση της αξίας της εμπορευθείσας παραγωγής από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών, για κάθε ημερολογιακό έτος από την αναγνώρισή τους». Δεδομένου ότι, πλέον, τα οικονομικά δεδομένα που αναφέρονται στη διάταξη αναρτώνται όλα στο «My data», η ζητούμενη βεβαίωση του ορκωτού λογιστή δεν προσφέρει κάτι επιπλέον, αντίθετα αυξάνει το κόστος λειτουργίας της Ομάδας. Προτείνουμε την απάλειψή της.

4) Άρθρο 19 «Αίτηση πληρωμής»
Στην παράγραφο 11.2 του άρθρου γίνεται αναφορά ξανά σε ειδικότητα «γεωργοοικονομολόγου». Για τους λόγους που προαναφέραμε (βλέπε παρατηρήσεις άρθρου 7), η αναφορά στην ειδικότητα αυτή θα πρέπει να απαλειφθεί.
Στο ίδιο άρθρο, στην παράγραφο 11.9, ένα από τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν κάθε αίτηση πληρωμής είναι το αντίγραφο καθημερινού ημερολογίου. Εκτιμούμε ότι κάτι τέτοιο είναι υπερβολικό, η καταγραφή των εργασιών σε μηνιαία βάση θα ήταν αρκετή.

Πιστεύοντας ότι η αποσαφήνιση και επίλυση των ζητημάτων που θέσαμε παραπάνω θα συμβάλει ουσιαστικά στην ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση των διαλαμβανομένων στην υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική παραπέρα πληροφορία, διευκρίνιση και συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Μενέλαος Δ. Γαρδικιώτης

Εκδηλώσεις
Previous Απρίλιος 2024 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
4 2024
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS

Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio) 14 - 18 Μαΐου 2024  


-5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.) 21 - 23 Μαΐου 2024 Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 


-5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «HYDROMEDIT 2024»

Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) 30 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2024 Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πατρών, Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel