Αναζήτηση:
Σημαντικά Νέα->Διάφορα Θέματα->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΟΠΣ 5049507

Αναφορικά με τον διαγωνισμό του Υποέργου 1 με Τίτλο «Αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Παροχής Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, Ψηφιακών Υπηρεσιών, Απόθεσης μελετών και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του ΓΕΩΤΕΕ (ΦΑΣΕΙΣ Α , Β΄ και Γ )» της Πράξης «Αναβάθμιση των λειτουργιών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ 5049507, συνολικού προϋπολογισμού 1.484.729,03 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) τον οποίο έχει προκηρύξει το ΓΕΩΤΕΕ και έχει δημοσιευθεί στις 03/10/2022 στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ Προκήρυξης 22PROC011353601 και ΑΔΑΜ Διακήρυξης 22PROC011353636) και στη Διαύγεια στις 04/10/2022 με ΑΔΑ 6ΙΒΖ46ΨΧΛΨ-Ε6Μ, θα θέλαμε να ενημερώσουμε του Υποψήφιους Ανάδοχους ότι λόγω μιας τροποποίησης ήσσονος σημασίας του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, ο συστημικός αριθμός ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ, έχει αλλάξει από 172962 σε 172962,1.
Εκδηλώσεις
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛΕ)

Φλώρινα 31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2023 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία 


-SEGH2023 « 38th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH»

Αθήνα 2 - 6 Ιουλίου 2023 Society for Environmental Geochemistry and Health, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α. 


-RawMat2023 «2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAW MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY -“RAW MATERIALS: SETTING THE FOUNDANTIONS FOR THE GREEN TRANSITION»

Αθήνα 28 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2023 Ε.Μ.Π., Τ.Ε.Ε. Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel