Αναζήτηση:
Ειδήσεις-Νέα->Υδατικοί Πόροι->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.:  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ

    Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  με αφορμή σχετικές διαμαρτυρίες και αναφορές μελών του, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.) οφείλει, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, να επισημάνει την ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων στην άμεση και έγκαιρη έκδοση αδειών χρήσης ύδατος για υφιστάμενες υδροληψίες.
  Ειδικότερα, αναφέρουμε πως η χορήγηση των εν λόγω αδειών διενεργείται μετά το έτος 2011 σύμφωνα με τις διατάξεις αρχικά της Κ.Υ.Α. 150559/2011 (ΦΕΚ 1440/Β’) και στη συνέχεια της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/Β’). Βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση των σχετικών αδειών, οι αιτήσεις υποβάλλονται σε Φορείς Υποδοχείς (υπηρεσίες Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού) και εγκρίνονται από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Σημειώνεται περαιτέρω ότι με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 145026/2014 (ΦΕΚ 31/Β’), ορίστηκε πως είναι υποχρεωτική η εγγραφή όλων των σημείων υδροληψίας σε σχετικό ηλεκτρονικό εθνικό μητρώο (Ε.Μ.Σ.Υ.), το δε πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό αποτελεί απαραίτητο έγγραφο για κάθε νόμιμη μεταβίβαση αγροτεμαχίων και οικοπέδων εντός των οποίων εντοπίζεται υδροληψία.
  Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει ότι το ως άνω υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, που είναι εναρμονισμένο με την κοινοτική νομοθεσία, διασφαλίζει τον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, ωστόσο διαπιστώνει ότι η μέχρι σήμερα εφαρμογή της συγκεκριμένης διαδικασίας αδειοδότησης έχει παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα, αλλά και καθυστερήσεις στην εξέταση, διεκπεραίωση και έκδοση των σχετικών αδειών, οι οποίες οφείλονται, μεταξύ άλλων, στη σημαντική υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών.
  Ιδίως σε ό,τι αφορά τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, υπογραμμίζουμε πως, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, λειτουργούν με το ήμισυ του προβλεπόμενου προσωπικού, με τις περισσότερες ελλείψεις να αφορούν το επιστημονικό στελεχιακό δυναμικό. Το συγκεκριμένο πρόβλημα αποκτά μια ιδιαίτερη διάσταση εάν αναλογιστεί κανείς την αριθμητική και χωρική ευρύτητα των αρμοδιοτήτων με τις οποίες είναι επιφορτισμένες οι εν λόγω υπηρεσίες, αρμοδιότητες οι οποίες μάλιστα αφορούν ένα μεγάλο φάσμα αντικείμενων όπως υδατοκαλλιέργειες, ποιότητα παράκτιων υδάτων (γαλάζιες σημαίες), επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων, επιφανειακά υδατικά οικοσυστήματα, διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, αδειοδότηση και έλεγχο νέων υδροληψιών κ.α.. Σημειώνουμε επίσης πως αντίστοιχα σοβαρά προβλήματα έλλειψης προσωπικού εμφανίζουν και οι Φορείς Υποδοχής των Περιφερειών και των Δήμων.
  Πέρα από το ζήτημα της υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών, το πρόβλημα της καθυστέρησης στην αδειοδότηση επιτείνεται από δύο ακόμη παράγοντες:
  • Την ανάγκη επανάληψης της αδειοδότησης όλων των υφιστάμενων υδροληψιών σε κάθε περίπτωση μεταβολής των ιδιοκτητών ή των ειδικότερων χαρακτηριστικών τους (π.χ. μεταβιβάσεις, αλλαγή αναγκών σε νερό, τροποποίηση τεχνικών χαρακτηριστικών όπως εκβαθύνσεις – αντικαταστάσεις κλπ).
  • Την μη ολοκλήρωση, σε αρκετές περιπτώσεις, της εγγραφής των υφιστάμενων υδροληψιών στο Ε.Μ.Σ.Υ., με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες, που χρειάζονται άμεσα το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, να είναι αναγκασμένοι να καταθέσουν αιτήματα επίσπευσης, δημιουργώντας έτσι περαιτέρω προβλήματα και καθυστερήσεις στη γενικότερη διαδικασία αδειοδότησης.
  Επιπροσθέτως, υπογραμμίζουμε την απουσία ρητής πρόβλεψης στο σχετικό νομικό πλαίσιο, αναφορικά με τις ειδικότητες επιστημόνων, οι οποίοι με βάση τις ειδικότερες σπουδές τους και τα επαγγελματικά τους προσόντα, δύνανται να παρέχουν την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη στους ενδιαφερόμενους πολίτες. Θεωρούμε αυτονόητο πως ο σαφής καθορισμός των συγκεκριμένων επιστημονικών ειδικοτήτων, βάσει των οριζομένων στο Π.Δ. 344/2000, θα διασφάλιζε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και την ορθότητα και εγκυρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην επιτάχυνση της συνολικής διαδικασίας αδειοδότησης. Για το λόγο αυτό θεωρούμε επιβεβλημένη την προώθηση σχετικής κανονιστικής ρύθμισης.
  Όλα τα προαναφερόμενα έχουν άμεσο αντίκτυπο όχι μόνο στη λειτουργία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (μεγάλος όγκος εργασιών για λιγοστούς υπαλλήλους, αδυναμία σχεδιασμού ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων με βάση πραγματικά στοιχεία, απώλεια εσόδων και επιπλέον οικονομικό κόστος κλπ), αλλά και στον Ιδιωτικό τομέα και την πραγματική οικονομία. Μεταξύ των αρνητικών επιπτώσεων που προκύπτουν αναφέρονται ενδεικτικά:
  • Καθυστερήσεις στις διαδικασίες που αφορούν μεταβιβάσεις, επενδυτικά σχέδια κλπ.
  • Στέρηση της δυνατότητας των πολιτών και ιδιαιτέρως των αγροτών να μεταβιβάσουν στο όνομα τους τον λογαριασμό της ΔΕΗ (με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δικαιολογήσουν φορολογικά τα σχετικά επαγγελματικά έξοδα) ή να αποκτήσουν το απαιτούμενο Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων για αρδευτικές εγκαταστάσεις.
  • Πρόκληση εντάσεων μεταξύ πολιτών και υπαλλήλων, καθώς οι πρώτοι δεν μπορούν να αντιληφθούν την αναγκαιότητα αλλά και την πολυπλοκότητα της διαδικασίας.
  Για την επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τονίζει πως η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει άμεσα την επαρκή στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών με το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό. Πέραν τούτου και λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες και τους τρέχοντες περιορισμούς στις προσλήψεις προσωπικού, προτείνεται επιπρόσθετα η δημιουργία ενός Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδότησης Υδροληψιών (Η.Σ.Α.Υ.), στα πρότυπα της πλατφόρμας Διαχείρισης Δηλώσεων Αυθαίρετων Κτισμάτων.
  Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδότησης Υδροληψιών, που προτείνεται να λειτουργεί υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, θα επιτρέπει σε πιστοποιημένους ιδιώτες Γεωλόγους (ή Γεωτεχνικούς άλλων ειδικοτήτων με βάση το Π.Δ. 344/2000) να εισάγουν τις δηλωθείσες υφιστάμενες υδροληψίες και να εκδίδεται αυτόματα η σχετική Άδεια Χρήσης Ύδατος.
  Σύμφωνα με την προτεινόμενη διαδικασία αδειοδότησης (που μπορεί να είναι παρόμοια με την ισχύουσα διαδικασία έκδοσης εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας), οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά με ευθύνη του υποβάλλοντος αρμόδιου ιδιώτη Γεωτεχνικού και η άδεια θα εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων.
  Μάλιστα, με σκοπό την επίσπευση της έγκρισης των ήδη κατατεθειμένων φακέλων για έκδοση αδειών χρήσης ύδατος υφιστάμενων υδροληψιών, προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα στον πολίτη να επιλέξει είτε την ισχύουσα διαδικασία αδειοδότησης είτε να κάνει χρήση του προτεινόμενου Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδότησης Υδροληψιών μέσω πιστοποιημένου ιδιώτη Γεωλόγου.
  Επιπρόσθετα, υπογραμμίζουμε ότι το Η.Σ.Α.Υ. θα μπορούσε να αποτελέσει και εργαλείο για τον έλεγχο των υποχρεώσεων και όρων που αναφέρονται στην άδεια χρήσης ύδατος, όπως η επιτρεπόμενη προς απόληψη ποσότητα ύδατος, ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης του νερού κλπ.
  Θεωρώντας πως η υιοθέτηση των προτάσεών μας θα συμβάλλει άμεσα και αποτελεσματικά στην επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων και στην επιτάχυνση της συγκεκριμένης διαδικασίας αδειοδότησης, παρακαλούμε για τον προγραμματισμό συνάντησής με εκπροσώπους του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., προκειμένου να σας αναπτύξουμε αναλυτικότερα τις θέσεις και απόψεις του Επιμελητηρίου επί του θέματος.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σπυρίδων Μάμαλης

Εκδηλώσεις
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS

Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) 1 - 5 Ιουλίου 2024 Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ 


-ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «AGENG 2024»

Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.) 1 - 3 Ιουλίου 2024 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, EURAGENG 


-ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ « IEEE IGARSS 2024»

Αθήνα- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 7 - 12 Ιουλίου 2024 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IEEE GRSS Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel