If this message is unreadable, please visit www.geotee.gr/newsletters, to view it through your browser.
Header

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
6ης ΜΑΪΟΥ 2022 (18/2022)


ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
06/05/22

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ»
O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος Γεωργαντάς, στο πλαίσιο αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, θέτει σε ισχύ το πρόγραμμα του μέτρου πρώιμης συγκομιδής (πράσινος τρύγος) για το έτος 2022 (Φ.Ε.Κ.: Β 2192 – 04.05.2022 στις 05.05.2022). Το συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη των αμπελοκαλλιεργητών προκειμένου οι εκμεταλλεύσεις τους να καταστούν οικονομικά βιώσιμες.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

06/05/22

Υ.Α. 955/115194/3-5-2022: ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΦΥΛΛΙΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ) (ΦΕΚ 2192/Β/2022)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 955/115194/3-5-2022 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, για το οικονομικό έτος 2022».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

05/05/22

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΠΜΣ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» (ΦΕΚ 2778/Β’/12.07.2018), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με ομώνυμο τίτλο, σε 3 ειδικεύσεις (πιστοποιώντας παράλληλα επιστημονική επάρκεια γνώσεων πληροφορικής και άλλων συναφών θέσεων ΑΣΕΠ στους κατόχους του Διπλώματος του) και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης (συνδυασμός δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης).

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

04/05/22

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.1.1 ΚΑΙ 4.1.3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 9η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ)
Παρατίθεται το ενοποιημένο κείμενο της υπ’ αριθμ. 13158/2017 (Β’4302) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά και την 9η τροποποίηση (υπ. αριθμ. 1084/11-04-2022 απόφαση). Επισημαίνεται ότι το εν λόγω κείμενο δεν έχει νομική ισχύ. Τα νομικά ισχυρά κείμενα είναι οι απόφάσεις, όπως αυτές έχουν δημοδιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

04/05/22

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΚΥΔ)
Από σήμερα 3-5-2022, οι ίδιοι οι δικαιούχοι, καθώς και περισσότερα από 490 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορούν να προχωρήσουν στην οριστική υποβολή των δηλώσεων των δικαιούχων στο κυβερνητικό νέφος (gov.gr) για την λήψη των άμεσων επιδοτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

04/05/22

ΥΠ.Α.Α.Τ.: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΑ ΝΕΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Η δημόσια διαβούλευση αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών για την πρωτοβουλία της Επιτροπής και επιδιώκει να λάβει τις απόψεις των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τη λειτουργία της ισχύουσας νομοθεσίας για τους ΓΤΟ, όσον αφορά τα φυτά που παράγονται με στοχευμένη μεταλλαξιογένεση και cisgenesis (και τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που προέρχονται από αυτά), καθώς και σχετικά με τις πιθανές επιλογές για ένα πιθανό νέο νομικό πλαίσιο.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

03/05/22

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2022)
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Μαρτίου 2022 για την τραπεζική χρηματοδότηση και τις καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

03/05/22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2022)
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) για τον Μάρτιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2021, παρουσίασε αύξηση 46,2% έναντι αύξησης 9,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021 με το 2020.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

03/05/22

Υ.Α. 712/102208/14-4-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 5.1.2 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 2118/Β/2022)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 712/102208/14-4-2022 «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 5.1.2 “Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές” του Μέτρου 5 “Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, παρακαλώ πατήστε εδώ.
Παρακαλούμε μην απαντάτε στο παρόν ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα


Αυτό το μήνυμα πληρεί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων. Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον αποδέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. (Directiva 2002/31/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Relative as A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Εάν λάβατε το μήνυμα αυτό κατά λάθος, παρακαλώ δεχθείτε τις απολογίες μας για την ενόχληση.