Αναζήτηση:
Σημαντικά Νέα->Επαγγελματικά Θέματα->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Κ.Υ.Δ. ΚΑΙ Φ.Υ.Π.Υ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ο.Σ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 - 2027

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.:  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Κ.Υ.Δ. ΚΑΙ Φ.Υ.Π.Υ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ο.Σ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 - 2027

  Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας απέστειλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιο Λιβανό, τις παρατηρήσεις και προτάσεις του σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πιστοποίηση Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και Φορέων Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΥΠΥ), στα πλαίσια του Ο.Σ.Δ.Ε., για τα έτη 2021-2027.

  Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
με αφορμή την έκδοση της υπ’ αριθ. 15210/4-3-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πιστοποίηση Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και Φορέων Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΥΠΥ), στα πλαίσια του ΟΣΔΕ, για τα έτη 2021-2027, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.) ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας επί γεωτεχνικών θεμάτων, αλλά και ως κοινός φορέας έκφρασης και δράσης των γεωτεχνικών – μελών του, οφείλει να επισημάνει τα ακόλουθα:
  1. Στο άρθρο 5 της Πρόσκλησης, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι τα ΚΥΔ «για να διατηρούν την πιστοποίησή τους θα πρέπει κάθε χρονιά αρχής γενομένης από το 2021 να έχουν παραλάβει και υποβάλλει στην κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατ’ ελάχιστο διακόσιες (200), ή το 50% των ΕΑΕ της Περιφερικής Ενότητας δραστηριοποίησης του ΚΥΔ (όποιο είναι μικρότερο), οριστικές ΕΑΕ δικαιούχων δικαιωμάτων ενίσχυσης τους κατά το προηγούμενο έτος». Κατά τη γνώμη μας, η συγκεκριμένη προϋπόθεση είναι προβληματική καθόσον δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι τα ΚΥΔ καλούνται να διαδραματίσουν έναν πολλαπλό και σύνθετο ρόλο στην εξυπηρέτηση των αγροτών σε ό,τι αφορά μια σειρά από προγράμματα του ΠΑΑ, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προς αυτούς. Επιπλέον, θεωρούμε πως η απαίτηση για ύπαρξη ελάχιστου αριθμού/ποσοστού αιτήσεων, ο οποίος σημειωτέον κρίνεται πολύ υψηλός, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για μια σειρά από ολοκληρωμένα κέντρα παροχής υπηρεσιών προς τους αγρότες, ενώ παράλληλα είναι αντίθετη προς την αρχή της ελεύθερης επιλογής εκ μέρους του παραγωγού. Δεδομένου λοιπόν ότι η στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού είναι αντίθετη προς τις αρχές τις οποίες και εσείς υπηρετείτε, πιστεύουμε ότι η εν λόγω πρόβλεψη θα πρέπει να μειωθεί δραστικά σε αριθμό υποπολλαπλάσιο του 200, έτσι ώστε αφενός να εκλείψουν τα τυχόν φαινόμενα των ΚΥΔ που δεν έχουν κρίσιμη μάζα αγροτών και αφετέρου να μπορέσουν τα υφιστάμενα ΚΥΔ που λειτουργούν με μικρό, αλλά πραγματικό αριθμό αγροτών, να συνεχίσουν να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τον παραγωγό, ενώ ταυτόχρονα να διασφαλιστεί ότι το σύστημα πιστοποίησης δεν θέτει ανυπέρβλητα εμπόδια σε νεοεισερχόμενους επαγγελματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο τομέα αυτό. Επίσης, θεωρούμε προβληματική τη διατύπωση της πρόβλεψης των 200 ΕΑΕ «δικαιούχων δικαιωμάτων ενίσχυσης», καθόσον υπάρχουν και οι ΕΑΕ χωρίς δικαιώματα όπως είναι οι δηλώσεις μελισσοκόμων και πτηνοτρόφων που εξυπηρετούν ανάγκες παραγωγών, όπως η συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα Μέτρα του ΥΠ.Α.Α.Τ., η άδεια λαϊκής αγοράς, η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ και λοιπές εργασίες. Σε αυτή την κατηγορία επίσης εντάσσονται και οι δηλώσεις των νεοεισερχομένων αγροτών που ζητάνε με την πρώτη τους δήλωση δικαιώματα. Ο αριθμός όλων αυτών των δηλώσεων θα πρέπει αν συνυπολογίζεται στο συνολικό απαιτούμενο αριθμό.
  2. Στο σημείο 8 της παραγράφου 2.1 αναφέρεται ότι «τα ΚΥΔ αναλαμβάνουν την ευθύνη της όποιας απώλειας ενίσχυσης στους παραγωγούς - πελάτες τους, στις περιπτώσεις σφαλμάτων η αμελειών κατά την υποβολή της αίτησης, που οφείλονται αποκλειστικά στα ΚΥΔ και δεν δύνανται να διορθωθούν ως προφανή σφάλματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ». Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θεωρεί ότι η συγκεκριμένη διατύπωση αποτελεί μία λανθασμένη προσέγγιση του Οργανισμού, δεδομένου ότι τα ΚΥΔ αναλαμβάνουν μεν την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων καλλιέργειας, με βάση όμως, αποκλειστικά, τα στοιχεία που δηλώνονται από τον παραγωγό, χωρίς από την πλευρά των ΚΥΔ να υπάρχει η δυνατότητα σχετικής άρνησης, καθώς η ΕΑΕ αποτελεί προσωπική ευθύνη του κάθε δικαιούχου, σύμφωνα πάντα με όσα έχει αιτηθεί και τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει. Υπογραμμίζουμε ότι, με τη συγκεκριμένη δέσμευση ο κάθε δικαιούχος θα έχει το δικαίωμα να δηλώνει ότι επιθυμεί, όπως έκανε μέχρι σήμερα, με την διαφορά ότι σε περίπτωση ελέγχου ή οποιασδήποτε διασταύρωσης θα αποδίδει το τυχόν λάθος στο ΚΥΔ και θα αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη. Επιπλέον, σημειώνουμε πως έχει παρατηρηθεί ότι τα τελευταία έτη είναι όλο και πιο συχνή η ανάγκη για κάποιου είδους μεταβολή της δήλωσης καλλιέργειας μέσω των διοικητικών πράξεων. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις είναι ασαφής για τον παραγωγό η πραγματική αιτία της απώλειας ενίσχυσης και αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις μεταξύ τους σχέσεις.
  3. Από την Πρόσκληση απουσιάζει ο σαφής προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών που θα πρέπει να πληροί το λογισμικό (π.χ. αποσφαλμάτωσης και ελέγχου, παρακολούθησης ορθότητας δηλώσεων κλπ) το οποίο θα παρέχουν οι ΦΥΠΥ στα ΚΥΔ. Κατά την άποψή μας, η εν λόγω σημαντική παράλειψη θα δημιουργήσει σοβαρές δυσχέρειες στα υποψήφια ΦΥΠΥ, τόσο στο στάδιο της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όσο και στο στάδιο της υλοποίησης του έργου που θα αναλάβουν, εφόσον βεβαίως πιστοποιηθούν. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση την Πρόσκληση ο κάθε ΦΥΠΥ οφείλει να παρέχει σχετική υποδομή νέφους, θα πρέπει να διευκρινιστεί στις περιπτώσεις των ΕΑΕ που υποβάλλονται χωρίς τη μεσολάβηση ΚΥΔ, σε ποιό cloud αυτές θα αποθηκεύονται και ποιός θα αναλαμβάνει τον έλεγχο και την αποσφαλμάτωσή τους, δεδομένου ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έχει δηλώσει, δεν διαθέτει τη σχετική υποδομή.
  4. Θεωρούμε ότι η διάρκεια της σύμβασης που υπογράφουν τα ΚΥΔ με τους ΦΥΠΥ θα πρέπει να είναι ετήσια (και όχι επταετής, όπως προβλέπει η Πρόσκληση), προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα των ΚΥΔ να επιλέγουν τον ΦΥΠΥ με τον οποίον επιθυμούν να συνεργαστούν, ανάλογα με την ποιότητα και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, γεγονός που άλλωστε θα επιτρέψει στην αγορά να λειτουργήσει ομαλά και σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού.
  5. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις ειδικότητες οι οποίες καλύπτουν τις απαιτήσεις των τριών θέσεων της προτεινόμενης ομάδα έργου των ΚΥΔ, τονίζουμε ότι η ύπαρξη Γεωτεχνικού σε κάθε ΚΥΔ πρέπει να αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την πιστοποίηση των ΚΥΔ, καθώς το πρόγραμμα σπουδών ενός γεωτεχνικού πενταετούς εκπαίδευσης καλύπτει στο σύνολο του το γνωστικό αντικείμενο των γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στη λειτουργία των εν λόγω Φορέων.
  Αναμένοντας τις δικές σας περαιτέρω άμεσες ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον σχετική διευκρίνιση, πληροφορία και συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

Εκδηλώσεις
Previous Ιανουάριος 2022 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
arab school sex teacher student xnxx
1 2022
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις:  - 


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel