Αναζήτηση:
Skip Navigation Links
Ειδήσεις-Νέα->Επαγγελματικά Θέματα->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ Υ.ΠΕ.Ν. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ Υ.ΠΕ.Ν. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

  Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας απέστειλε στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις απόψεις και παρατηρήσεις του επί του Σχεδίου Εγκυκλίου «Οδηγός για τον έλεγχο, την αξιολόγηση των στοιχείων και την έγκριση Γεωλογικών Μελετών και Ερευνών, κατηγορίας 20 του Μητρώου Μελετών Δημοσίων Έργων, οι οποίες εκπονούνται στα πλαίσια της υποστήριξης και τεκμηρίωσης μελετών για Οικιστική Χρήση και Δόμηση και εν γένει μελετών Πολεοδομικού Σχεδιασμού όλων των επιπέδων».

  Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

  Σε απάντηση του υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/38140/1006/24-4-2019 εγγράφου σας με το οποίο ζητάτε τις απόψεις μας επί του Σχεδίου Εγκυκλίου «Οδηγός για τον έλεγχο, την αξιολόγηση των στοιχείων και την έγκριση Γεωλογικών Μελετών και Ερευνών, οι οποίες εκπονούνται στα πλαίσια της υποστήριξης και τεκμηρίωσης μελετών για Οικιστική Χρήση και Δόμηση και εν γένει μελετών Πολεοδομικού Σχεδιασμού όλων των επιπέδων», σημειώνουμε κατ’ αρχάς τα εξής:
 • Η έκδοση Ερμηνευτικής Εγκυκλίου – Οδηγού εκτιμούμε πως κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα συνεισφέρει στην αποσαφήνιση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ελέγχου – αξιολόγησης και στην παροχή διευκρινήσεων επί θεμάτων εφαρμογής των ισχυουσών προδιαγραφών των Γεωλογικών Μελετών.
 • Ο θεσμός του ελεγκτή γεωλόγου και η ανάθεση σχετικών ελεγκτικών αρμοδιοτήτων στις Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θεωρούμε ότι έχουν συμβάλει σημαντικά στην επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλόλητας. Τονίζουμε ωστόσο την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ο.Τ.Α. κλπ) με Γεωλόγους, οι οποίοι είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι επιστήμονες για τη σύνταξη των τευχών ανάθεσης, την επίβλεψη και των έλεγχο αυτών, όπως άλλωστε προκύπτει από τα οριζόμενα στο Π.Δ. 344/2000 επαγγελματικά τους δικαιώματα.
 • Πέραν του συγκεκριμένου Οδηγού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα πρέπει να μεριμνήσει άμεσα και για την έκδοση αντίστοιχων Εγκυκλίων – Οδηγών που θα αφορούν στο σύνολο των κατηγοριών μελετών οι οποίες σχετίζονται με τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό. Σε κάθε περίπτωση, με τους εν λόγω Οδηγούς θα πρέπει να αποσαφηνίζονται επιπρόσθετα ζητήματα που αφορούν στην κατάρτιση συμβάσεων, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

  Παραθέτοντας στη συνέχεια γενικότερες παρατηρήσεις επί του συγκεκριμένου Σχεδίου Εγκυκλίου, οι οποίες κρίνουμε αναγκαίο να ληφθούν υπόψη για την έκδοσή της, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον σχετική διευκρίνιση, πληροφορία και συνεργασία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.


Σπυρίδων Μάμαλης
 
Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Εγκυκλίου:
«Οδηγός για τον έλεγχο, την αξιολόγηση των στοιχείων και την έγκριση Γεωλογικών Μελετών και Ερευνών, κατηγορίας 20 του Μητρώου Μελετών Δημοσίων Έργων, οι οποίες εκπονούνται στα πλαίσια της υποστήριξης και τεκμηρίωσης μελετών για Οικιστική Χρήση και Δόμηση και εν γένει μελετών Πολεοδομικού Σχεδιασμού όλων των επιπέδων»Α) Αντικείμενο Μελετών
 • Το αντικείμενο των Γεωλογικών Μελετών, καθορίζεται από τις αντίστοιχες δημόσιες συμβάσεις, με βάση τις οποίες εκπονούνται οι μελέτες και είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τις εργασίες που καθορίζουν την προεκτίμηση της αμοιβής του αντικειμένου της κατηγορίας 20 της δημόσιας σύμβασης.
 • Στην Α’ Φάση των μελετών ΤΧΣ, εφαρμόζονται οι Προδιαγραφές της Υ.Α. 37691/12.9.2007 (ΦΕΚ 1902/Β’/14-9-2007). Η μελέτη αφορά στις περιοχές του ΟΤΑ που δεν καλύπτονται από εγκεκριμένες αρμοδίως ΜΓΚ, της προηγούμενης περιόδου σχεδιασμού μέσω ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν. 2508/1997 [Υ.Α με αριθμ. 2716/6-6-2017 (ΦΕΚ 1975/Β’/7-6-2017)].
 • Στη Β’ Φάση των μελετών ΤΧΣ, εφαρμόζονται οι Προδιαγραφές της Υ.Α. 37691/12.9.2007 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1902/Β’/14-9-2007). Οι προς πολεοδόμηση εκτάσεις, για τις οποίες στο παρελθόν συντάχθηκε και έχει εγκριθεί αρμοδίως ΜΓΚ είτε στο πλαίσιο σύνταξης μελέτης ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ είτε μελέτης Πολεοδόμησης, δεν περιλαμβάνονται στις υπό μελέτη περιοχές της Β’ Φάσης των μελετών ΤΧΣ.
 • Κατά την εκπόνηση της Β’ Φάσης ΜΓΚ, στα πλαίσια εκπόνησης μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και ΤΧΣ, οι εντός σχεδίου και εντός οριοθετημένων οικισμών περιοχές, εφόσον προτείνονται προς πολεοδόμηση, εξετάζονται υποχρεωτικά μόνο στην περίπτωση που στην Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας (Α’ φάση) έχουν επισημανθεί κάθε είδους γεωλογικοί κίνδυνοι.
 • Σε περιπτώσεις μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και ΤΧΣ, όπου το αντικείμενο της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας της Β φάσης δεν είναι δυνατό να καθορισθεί επακριβώς κατά τη φάση προκήρυξης της συνολικής μελέτης και όπου προκύπτουν επιπλέον εκτάσεις από εκείνες που είχαν αρχικά προμετρηθεί και προβλεφθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης, η αμοιβή των επιπλέον ποσοτήτων αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2ε του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016.
Β) Σύνταξη και Έλεγχος Μελετών
 • Ο Ανάδοχος - Μελετητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σύνταξη της Γεωλογικής Μελέτης και την ορθότητα των στοιχείων που παραθέτει. Ως αποκλειστικά υπεύθυνος και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές, αξιοποιεί και αξιολογεί όλες τις συναφείς μελέτες που έχουν εκπονηθεί στο παρελθόν, δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, ερευνητικά προγράμματα, εφαρμοσμένα ερευνητικά προγράμματα, κλπ., τα πορίσματα των οποίων δεν είναι δεσμευτικά. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος - Μελετητής είναι υποχρεωμένος να παραθέσει τα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα, για την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων του.
 • Ο Ανάδοχος - Μελετητής υποχρεούται να συντάσσει τις μελέτες με τα ισχύοντα δεδομένα μέχρι την ημερομηνία υποβολής τους.
 • Μελέτες, δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, ερευνητικά προγράμματα, εφαρμοσμένα ερευνητικά προγράμματα και άλλες συναφείς με το αντικείμενο της παρούσας εγκυκλίου ερευνητικές εργασίες, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από πάσης φύσεως Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς με διαγωνιστικές διαδικασίες ή με απευθείας ανάθεση ή με βάση προγραμματικές συμβάσεις, δύναται να θεωρούνται με επιφύλαξη αποδεκτές. Τα αποτελέσματα και τα πορίσματά τους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό, παρά μόνον συμβουλευτικά και όχι δεσμευτικά, εάν δεν έχουν εκπονηθεί με βάση ισχύοντες θεσμοθετημένους Κανονισμούς και Πρότυπα ή εγκεκριμένες από αρμόδια Αρχή Προδιαγραφές ή Οδηγίες και δεν έχουν υποστεί την διαδικασία ελέγχου, αξιολόγησης των στοιχείων τους και έγκριση.
 • Στην περίπτωση που αναφέρονται σε νεοτεκτονικές συνθήκες και ενεργά ρήγματα, ο ανάδοχος στην περίπτωση που τα αποδέχεται, οφείλει να τεκμηριώσει την αποδοχή και να προτείνει την αναγκαία έρευνα εάν επηρεάζονται πολεοδομημένες ή προς πολεοδόμηση περιοχές, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η  καταλληλότητα.
 • H Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται, μαζί με την εντολή εκπόνησης των ΜΓΚ, να παρέχει στον Ανάδοχο της Μελέτης όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπόνησή της (όρια των μελετώμενων εκτάσεων, τοπογραφικό υπόβαθρο, οριοθετήσεις ρεμάτων, γραμμές αιγιαλού - παραλίας, θεσμοθετημένες γεω-προστατευόμενες περιοχές κλπ).
 • Κατά την εκπόνηση Προκαταρκτικών ΜΓΚ στο πλαίσιο μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και ΤΧΣ, ο καθορισμός ζωνών Ειδικών Χρήσεων (νέα κοιμητήρια, νέοι ΧΥΤΑ, νέες Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού), δεν αποκλείει τη σύνταξη των αναγκαίων ειδικών  λεπτομερέστερων μελετών που απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία, για τη χωροθέτηση και την καταλληλόλητα των θέσεων Ειδικών Χρήσεων.
 • Στις περιπτώσεις όπου στην προς ένταξη στο σχέδιο πόλης, περιοχή περιλαμβάνονται μικρά υδατορέματα δεν απαιτείται η οριοθέτησή τους, εφόσον δεν το επιθυμεί η Προϊσταμένη Αρχή [παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.4258/2014, παρ. 2 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. με αριθ. οικ. 140055/13-01-2017 (ΦΕΚ 428/Β’/2017)].
 • Οι εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί από εγκεκριμένες ΜΓΚ, που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο κάθε είδους πολεοδομικής μελέτης, ως ακατάλληλες για δόμηση, δύναται να εντάσσονται στο σχέδιο ως χώροι κοινόχρηστου πρασίνου.
Γ) Παραλαβή – Έγκριση Μελετών
 • Οι παραλαβές των μελετών πραγματοποιούνται από τα αρμόδια όργανα της Προϊσταμένης Αρχής με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 • Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την εμπρόθεσμη υποβολή της πλήρους μελέτης. Η προθεσμία αναστέλλεται αν ο ελεγκτής γεωλόγος, αιτιολογημένα ζητήσει συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί της υποβληθείσας μελέτης. Ο Ανάδοχος υποβάλλει τις απαιτούμενες συμπληρώσεις και διευκρινίσεις εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου. Στη συνέχεια διενεργείται υποχρεωτικά η έγκριση της μελέτης. 

Εκδηλώσεις
Previous Μάρτιος 2020 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
 
 
 
1
2
3ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»
,Αθήνα (Γαλλικό Ινστιτούτο),Κέντρο Αριστείας BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος , Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας & Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών

4
53ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
,Αθήνα (Πολιτιστικό Κέντρο ΕΚΠΑ «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας 48 & Σίνα),ΕΚΠΑ

63ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
,Αθήνα (Πολιτιστικό Κέντρο ΕΚΠΑ «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας 48 & Σίνα),ΕΚΠΑ

7
8
9
10«ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ & ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
,Πάτρα (Αίθουσα του πρώην ΕΛΚΕΠΑ),ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, ΥΠΕΝ, Πράσινο Ταμείο

11ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
,Αθήνα ( ξενοδοχείο Radisson Blu Park Athens),ΣΠΕΛ, ΣΕΠΥ, ΕΣΥΦ, ΙΟΒΕ

12
13
14
15
16RSCY2020- EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON REMOTE SENSING AND GEOINFORMATION OF ENVIRONMENT
,Κύπρος

17RSCY2020- EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON REMOTE SENSING AND GEOINFORMATION OF ENVIRONMENT
,Κύπρος

18RSCY2020- EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON REMOTE SENSING AND GEOINFORMATION OF ENVIRONMENT
,Κύπρος

19ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ»
,Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Τελετών Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.),Ελληνική Δασολογική Εταιρεία

20
21
22
23INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE MEDITERRANEAN PHYTOPATHOLOGICAL UNION
,Λεμεσός Κύπρου,Cyprus University of Technology

24INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE MEDITERRANEAN PHYTOPATHOLOGICAL UNION
,Λεμεσός Κύπρου,Cyprus University of Technology

25INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE MEDITERRANEAN PHYTOPATHOLOGICAL UNION
,Λεμεσός Κύπρου,Cyprus University of Technology

26INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE MEDITERRANEAN PHYTOPATHOLOGICAL UNION
,Λεμεσός Κύπρου,Cyprus University of Technology

27INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE MEDITERRANEAN PHYTOPATHOLOGICAL UNION
,Λεμεσός Κύπρου,Cyprus University of Technology

28
29
30
31
 
 
 
 
 
3 2020
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Αθήνα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών) 29 Απριλίου 2020 Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας ΕΚΠΑ 


-ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ « CITIES ON VOLCANOES 11»

Ηράκλειο Κρήτης 23 - 27 Μαΐου 2020 Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης 


-2o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΙΑΣ- ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ- ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Θεσσαλονίκη (Κέντρο Ελιάς Krinos, Perrotis College- Αμερικανική Γεωργική Σχολή) 28 - 29 Μαΐου 2020 Perrotis College Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel