Αναζήτηση:
Skip Navigation Links
Ειδήσεις-Νέα->Επαγγελματικά Θέματα->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ.

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ.  Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Α.Α.Τ. και κοινοποίησε στο αρμόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π., τονίζει πως η εθνική και κοινοτική νομοθεσία, αλλά και η διεθνής πρακτική, επιβάλλουν την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής αποκλειστικά και μόνο από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων.

  Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:


  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,
  με αφορμή την επικείμενη ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής από το ΕΙ.Σ.Ε.Π. του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ., καθόσον όπως έχουμε ήδη πληροφορηθεί έχει προγραμματιστεί, για την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019, η συνέντευξη του μοναδικού υποψηφίου για τη συγκεκριμένη θέση, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας επί ζητημάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη και την υγεία και ευζωία των ζώων, αλλά και ως φορέας προάσπισης των επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του, οφείλει να επισημάνει τα εξής:
  1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 138/Α’), η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής έχει ως στρατηγικούς σκοπούς: α) την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, β) την πρόληψη και καταπολέμηση των ζωοανθρωπονόσων, γ) την προστασία των ζώων κατά την εκτροφή, μεταφορά και τη σφαγή τους, δ) την πρόληψη και αντιμετώπιση βιολογικών και χημικών κινδύνων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, ε) την άσκηση των επισήμων ελέγχων στα εισαγόμενα στη χώρα τρόφιμα ζωικής προέλευσης καθώς και την άσκηση των επισήμων ελέγχων όσον αφορά στα εισαγόμενα και διακινούμενα στη χώρα ζώντα ζώα, στα ζωικά υποπροϊόντα και τις εξαγωγές.
  2. Η ορθή και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της συγκεκριμένης Γενικής Διεύθυνσης έχει άμεσες και καταλυτικές επιπτώσεις για την υγεία και ευζωία των ζώων, την υγεία των πολιτών, την πρωτογενή παραγωγή, την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, την εμπορία τους και, γενικότερα, την οικονομία της χώρας μας.
  3. Η θέση λοιπόν του Γενικού Διευθυντή Κτηνιατρικής, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να αντιμετωπίζεται ως οριζόντια θέση ευθύνης μιας οποιασδήποτε υπηρεσίας διοικητικού χαρακτήρα, τουναντίον απαιτεί τη στελέχωσή της αποκλειστικά από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, οι οποίοι και είναι οι μόνοι επιστήμονες που διαθέτουν την κατάλληλη απαιτούμενη επιστημονική γνώση και τη σχετική εμπειρία, προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης.
  4. Στο πλαίσιο άλλωστε των καθηκόντων αυτών, ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει άμεσα και κάτω από ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, κρίσιμες αποφάσεις για την αντιμετώπιση επιζωοτιών όπως η Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών, η Ευλογιά, ο Αφθώδης Πυρετός και η Γρίπη των Πτηνών. Τονίζουμε ότι οποιαδήποτε λάθη ή παραλήψεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα την μη έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση τέτοιου είδους σοβαρών κρίσεων, θα έχουν ταυτόχρονα και ανυπολόγιστες αρνητικές επιπτώσεις για το ζωικό κεφάλαιο και τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και ενδεχόμενα να αποτελέσουν αφορμή για την έκδοση ταξιδιωτικών οδηγιών που θα βλάψουν τον τουρισμό και την οικονομία της χώρας μας. Σημειώνεται επιπλέον πως ο Γενικός Διευθυντής Κτηνιατρικής εκπροσωπεί τη χώρα και συμμετέχει σε τακτικές συναντήσεις με τους αντίστοιχους Κτηνιάτρους - Γενικούς Διευθυντές Κτηνιατρικής των κρατών-μελών της Ε.Ε, όπου χαράσσονται πολιτικές και αποφασίζονται τα απαιτούμενα μέτρα για τον ευρωπαϊκό κτηνιατρικό τομέα, τα οποία ευνόητα αφορούν και επηρεάζουν και την ελληνική ζωική παραγωγή.
  5. Για τους παραπάνω λόγους, στο Άρθρο 20 του ισχύοντος Οργανισμός του ΥΠ.Α.Α.Τ., ορίζεται ρητώς και χωρίς αστερίσκους ότι η θέση του Προϊσταμένου της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης πληροίτε αποκλειστικά από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων. Σημειώνεται ότι η εν λόγω διάταξη βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με τα διεθνώς ισχύοντα, όπου στη θέση του Γενικού Διευθυντή Κτηνιατρικής (Chief Veterinary Officer-CVO) τοποθετούνται απόφοιτοι και μόνο Κτηνιατρικών Σχολών, αλλά και με τα προβλεπόμενα στους ειδικούς οδηγούς που έχει εκδώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ).
  6. Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ., υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι όλοι οι κτηνίατροι που υπέβαλαν αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση αποκλείστηκαν από τη διαδικασία, λόγω της συμμετοχής τους στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση που κήρυξε νόμιμα η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Οι εν λόγω συνάδελφοι έχουν υποβάλλει αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ για την ακύρωση του πίνακα αποκλειομένων του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, η οποία ορίσθηκε προς εκδίκαση στις 18 Απριλίου 2019. Επισημαίνουμε επίσης ότι, μετά τον αποκλεισμό των συναδέλφων κτηνιάτρων, ο πίνακας κατάταξης για την επιλογή προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής περιλαμβάνει έναν και μόνο υποψήφιο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με συνέπεια αφενός να προκύπτουν όπως προαναφέρθηκε, ζητήματα αποτελεσματικής προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και αφετέρου να μην διασφαλίζεται η δυνατότητα ουσιαστικής επιλογής, σύγκρισης, αξιολόγησης και κατάταξης των κατάλληλων υποψήφιών, στο πλαίσιο τήρησης της συνταγματικής αρχής της αξιοκρατίας.

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,
  με βάση όλα τα παραπάνω, θεωρούμε πως για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος καθίσταται επιτακτική η ανάγκη άμεσης αναστολής της ως άνω διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένου μέχρι την εκδίκαση της σχετικής υπόθεσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επιπλέον, θεωρούμε ότι το ΥΠ.Α.Α.Τ. θα πρέπει να εξετάσει την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης βάσει της οποίας θα διασφαλίζεται η τήρηση των προϋποθέσεων που θέτει το ΠΔ. 97/2017 για τη συγκεκριμένη θέση Προϊσταμένου.

  Αναμένοντας τις δικές σας περαιτέρω άμεσες, λόγω του επείγοντος του θέματος ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον σχετική διευκρίνιση, πληροφορία και συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σπυρίδων Μάμαλης

Εκδηλώσεις
Previous Μάρτιος 2020 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
 
 
 
1
2
3ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»
,Αθήνα (Γαλλικό Ινστιτούτο),Κέντρο Αριστείας BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος , Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας & Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών

4
53ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
,Αθήνα (Πολιτιστικό Κέντρο ΕΚΠΑ «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας 48 & Σίνα),ΕΚΠΑ

63ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
,Αθήνα (Πολιτιστικό Κέντρο ΕΚΠΑ «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας 48 & Σίνα),ΕΚΠΑ

7
8
9
10«ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ & ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
,Πάτρα (Αίθουσα του πρώην ΕΛΚΕΠΑ),ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, ΥΠΕΝ, Πράσινο Ταμείο

11ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
,Αθήνα ( ξενοδοχείο Radisson Blu Park Athens),ΣΠΕΛ, ΣΕΠΥ, ΕΣΥΦ, ΙΟΒΕ

12
13
14
15
16RSCY2020- EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON REMOTE SENSING AND GEOINFORMATION OF ENVIRONMENT
,Κύπρος

17RSCY2020- EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON REMOTE SENSING AND GEOINFORMATION OF ENVIRONMENT
,Κύπρος

18RSCY2020- EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON REMOTE SENSING AND GEOINFORMATION OF ENVIRONMENT
,Κύπρος

19ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ»
,Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Τελετών Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.),Ελληνική Δασολογική Εταιρεία

20
21
22
23INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE MEDITERRANEAN PHYTOPATHOLOGICAL UNION
,Λεμεσός Κύπρου,Cyprus University of Technology

24INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE MEDITERRANEAN PHYTOPATHOLOGICAL UNION
,Λεμεσός Κύπρου,Cyprus University of Technology

25INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE MEDITERRANEAN PHYTOPATHOLOGICAL UNION
,Λεμεσός Κύπρου,Cyprus University of Technology

26INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE MEDITERRANEAN PHYTOPATHOLOGICAL UNION
,Λεμεσός Κύπρου,Cyprus University of Technology

27INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE MEDITERRANEAN PHYTOPATHOLOGICAL UNION
,Λεμεσός Κύπρου,Cyprus University of Technology

28
29
30
31
 
 
 
 
 
3 2020
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Αθήνα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών) 29 Απριλίου 2020 Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας ΕΚΠΑ 


-ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ « CITIES ON VOLCANOES 11»

Ηράκλειο Κρήτης 23 - 27 Μαΐου 2020 Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης 


-2o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΙΑΣ- ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ- ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Θεσσαλονίκη (Κέντρο Ελιάς Krinos, Perrotis College- Αμερικανική Γεωργική Σχολή) 28 - 29 Μαΐου 2020 Perrotis College Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel